Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 13. člena in 14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 24. člena Statuta Občine Rače – Fram (MUV, št. 11/95) je občinski svet na svoji 27. redni seji dne 19.9.1997 sprejel
 
Akt o načinu in pogojih podelitve koncesije za lekarniško dejavnost na območju Občine Rače – Fram
 
  1. člen
 
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se podeli za območje Občine Rače – Fram.
 
  1. člen
 
Občina izvede razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije. V razpisu se navede, v kolikšnem času mora koncesionar pričeti z opravljanjem koncesionirane javne službe.
 
  1. člen
 
Zasebnik, ki hoče opravljati lekarniško dejavnost na podlagi koncesije, mora izpolnjevati pogoje iz 7. in 8. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92).
 
  1. člen
 
Zasebnik, ki se mu podeli koncesija, mora sam zagotoviti poslovne prostore in opremo, ki ustreza pogojem iz Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/92).
 
  1. člen
 
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli z odločbo občinski urad občine v soglasju z ministrstvom pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju Lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 
  1. člen
 
S kandidatom, ki je izbran na razpisu, se sklene koncesijska pogodba o opravljanju lekarniške dejavnosti.
 
Koncesijsko pogodbo, kot zastopnik občine, sklene s koncesionarjem župan.
 
  1. člen
 
V koncesijski pogodbi se določijo razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
 
  1. člen
 
Ta akt začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
 
Številka: 061-27/1997
 
 
Datum: 19.9.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta
 
 
Frido Krneža, s.r.