New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel

 

O D L O K 

o občinskem prazniku Občine Turnišče 

 

1. člen

 

V spomin na prvo omembo Turnišča (takrat naselja Črnec) 16. novembra 1267 (listina kralja Bele IV.), praznuje Občina Turnišče svoj občinski praznik.

 

2. člen 

 

Praznik Občine Turnišče je 16. november.

 

3. člen 

 

Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno prireditvijo, kjer se podeljujejo nagrade in priznanja občine.

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 033-5/2020

Turnišče, dne 17. septembra 2020

 

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat