New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 2. redni seji dne 16. 1. 2003 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01) v 21. členu se prva beseda “Mesečna” nadomesti z besedo “Letna” in se črta drugi odstavek.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 420-08/03-1

Šalovci, dne 16. januarja 2003.

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.