New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 81/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji, dne 18.4.2018 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA GORJE – ENOTA VRTEC GORJE

 

1. člen

Cena dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje od 1.5.2018 dalje znaša na mesec:

I. starostno obdobje      492,61 EUR

Kombiniran oddelek       356,46 EUR

II. starostno obdobje     356,46 EUR

 

2. člen

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znaša 2,20 EUR.

 

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov Vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017).

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 5. 2018.

 

Številka: 9000-1/2018-8

Datum: 18.4.2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan