New Page 2

Ob-3128/14

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 1 10/11 – ZDIU12), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12 in 38/14) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis

za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in trgu Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali huma­nitarne organizacije, ki:

– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica;

– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumen­tacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;

– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2014 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu;

– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Merila

Število točk

Merila za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo

– Dokumentacija za obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice

50

– Dokumentacija za obnovo fasade v stranskih območjih

20

– Dokumentacija za obnovo strehe

50

– Dokumentacija za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo

100

– Dokumentacija za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, pred­stavitvene dejavnosti, turistične sobe …)

80

– Projektna dokumentacija za obnovo objekta kulturne dediščine

80

– Obnova zunanjosti gospodarskih objektov

20

Skupaj

 

 

 

Merila za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če omet močno odpada in se zaradi dotraja­nosti menja tudi stavbno pohištvo

150

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je potreba po menjavi stavbnega pohištva

100

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če se obnavlja zaključni sloj

50

– Obnova fasade v stranskih območjih

40

– Obnova strehe točk

120

– Priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje

100

– Odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostin­ska ponudba, predstavitvene dejavnosti)

80

– Obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine

180

– Obnova zunanjosti gospodarskih objektov

20

Skupaj

 

 

Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red.

Občina Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo so­financirala izvedbe najmanj 20 % in največ do 40 % celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.

IV. Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt ob­nove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in za­sebnikom je 20.000,00 EUR

Od tega se namenja za:

– sofinanciranje obnove v višini 15.000,00 € (konto 4314),

– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 5.000,00 € (konto 4314).

Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posame­znem upravičencu je lahko do 20 % vrednosti skupnega razpisanega zneska.

Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo na drugo postavko, če so na osnovi kriterijev tega razpisa razdeljiva.

Sredstva, ki bodo dodeljena fizičnim osebam, so v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/2008, 125/08, 119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 20/10, 43/10, 106/10, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 – Odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF) opredeljena kot drugi dohodek. Davčna osnova za druge dohodke je posamezen dohodek od katerega se izračuna in plača akontacija dohodnine v višini 25 %.

V. Vsebina vloge:

Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku­mentacije:

1. Prijavni obrazec

2. Priloge:

Priloga 1:

Dokazila o lastništvu objektov

Priloga 2:

Projektna dokumentacija

Priloga 3:

Popis del in predračunska

vrednost investicije

Priloga 4:

Dokazilo o pravici graditi

Priloga 5:

Pogoje in Soglasje Zavoda za var­stvo kulturne dediščine Slovenije OE

Ljubljana – Izpostava Krško,

Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

Priloga 6:

Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo del

Priloga 7:

Fotokopije računov in dokazil plačil

izvedenih del

Priloga 8:

Izjava vlagatelja, da sprejema razpi­sne pogoje, ki so sestavni del javne­ga razpisa.

3. Vzorec pogodbe

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014 in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.

Vloga je popolna, če:

– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014«;

– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Bresta­nica za leto 2014 datiran in podpisan na zahtevanih mestih;

– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so na­vedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v navedenem vrstnem redu.

VI. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedelj­ka, 6. 10. 2014, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče­no pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni­cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Javni razpis za sofinanciranje obnove me­stnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014.”

VII. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, ven­dar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje­ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči­tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod­bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre­jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Isto­časno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva ne­upravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr­žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško