Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 54/94 in 14/95) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12-99) je občinski svet na 8. redni seji, dne 5. novembra 1999, sprejel
 
 
ODLOK
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1999
 
 
1. člen
 
V 2. členu Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1999 (MUV, št. 20/99) znašajo skupni prihodki in odhodki proračuna 467.286.905,00 SIT.
 
 
2. člen
 
Sestavni del tega odloka je tudi bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
 
 
3. člen
 
V proračunu je zagotovljena:
 
 
  • stalna proračunska rezerva v znesku 400.000,00 SIT za namene iz 110. člena Statuta občine Rače-Fram.
 
 
4. člen
 
Ta odlok prične veljati z dnem sprejetja.
 
 
Župan
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s.r.
 
 
Številka: 062-02-8-99
 
 
Datum: 5. novembra 1999