New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Kidričevo

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kidričevo

Predlagatelj:

Župan Občine Kidričevo

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20- ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617,13/18 in 195/20-odl.US) in 62. člen Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kidričevo

Datum:

14.10.2021

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Vabilo na sejo:

21. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Besedilo:

gradivo