New Page 2

POPRAVEK

 

V Odloku o proračunu Občine Markovci za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/13) se v tretji alineji prvega odstavka 4. člena beseda »podprogrami« pravilno glasi »programi«.

 

Številka: 410-0072/2012

Datum: 11.3.2013

 

Občina Markovci

Milan Gabrovec, prof., župan