Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 5. člena in zadnjega odstavka 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) sta občinska sveta Občine Grosuplje na 23. seji dne 29. 1. 1997 in Občine Dobrepolje na 27. seji dne 5. 2. 1997 sprejela
 
O D L O K
 
 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
 
 
I. USTANOVITELJA
 
 
1. člen
 
Občina Grosuplje, s sedežem Kolodvorska cesta 2 Taborska cesta 2, Grosuplje in Občina Dobrepolje, s sedežem Videm 35, Videm Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) ustanovita za območji svojih občin javni zavod za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti Zdravstveni dom Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
 
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
 
 
2. člen
 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Grosuplje.
 
 
Skrajšano ime zavoda je: ZD Grosuplje.
 
 
Sedež zavoda je: Grosuplje, Pod gozdom cesta I/14.
 
III. DEJAVNOST ZAVODA
 
 
3. člen
 
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
 
 
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
 
 
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
 
 
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
 
 
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 
 
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
 
 
– neprekinjeno nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici,
 
 
– zdravstvene preglede športnikov,
 
 
– zdravstvene preglede nabornikov,
 
 
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
 
 
– diagnostične in terapevtske storitve.
 
 
Zavod ima organizirano tudi specialistično ambulantno dejavnost.
 
Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:
 
 
– N/85.12 – zdravstvene ambulante,
 
 
– N/85.13 – zobozdravstvene ambulante,
 
 
– N/85.14 – druge zdravstvene dejavnosti.
 
 

Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:

 
  - 86.210 – splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,  
  - 86.220 – specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,  
  - 86.230 – zobozdravstvena dejavnost,  
  - 86.909 – druge zdravstvene dejavnosti.  
4. člen
 
Dejavnost zavoda se izvaja v naslednjih organizacijskih enotah:
 
 
– Enota Grosuplje,
 
 
– Enota Dobrepolje z zdravstveno postajo Struge.
 
IV. ORGANI ZAVODA
 
 
5. člen
 
Organi zavoda so:
 
 
– svet zavoda,
 
 
– direktor zavoda,
 
 
– medicinski svet zavoda.
 
 
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata zakon ali statut zavoda.
 
a) Svet zavoda
 
 
6. člen
 
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 5 članov imenujeta ustanovitelja, od tega dva Občina Dobrepolje in tri Občina Grosuplje, ter 1 člana predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 
 

Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 5 članov imenujeta ustanovitelja, od tega enega Občina Dobrepolje in štiri Občina Grosuplje ter 1 člana predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 
 
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma se imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo, vendar ne več kot dvakrat zapored.
 
 
Predsednik sveta zavoda se imenuje izmed članov sveta zavoda.
 
 
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
 
b) Direktor
 
 
7. člen
 
Poslovodni organ zavoda je direktor.
 
 
Direktor zavoda organizira in vodi delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod proti tretjim osebam in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
 
 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
 
 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
 
c) Medicinski svet
 
 
8. člen
 
Kolegijski strokovni organ zavoda je medicinski svet.
 
 
Naloge, sestavo in način oblikovanja medicinskega sveta določa statut zavoda.
 
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
 
 
9. člen
 
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina obeh ustanoviteljev in sicer je premoženje enote Grosuplje v lasti Občine Grosuplje, premoženje enote Dobrepolje in zdravstvene postaje Struge pa v lasti Občine Dobrepolje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
 
 
Sredstva za delo zavoda, s katerimi upravlja zavod, so razen premoženja ustanoviteljev še:
 
 
– druga sredstva ustanoviteljev,
 
 
– plačila za storitve,
 
 
– sredstva po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 
 
– sredstva po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
 
 
– drugi viri.
 
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
 
 
10. člen
 
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
 
 
S presežkom prihodkom nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba in je knjigovodsko dokumentiran, zavod razpolaga v skladu z zakonom, s tem da zavod predhodno pokrije morebitni primanjkljaj iz prvega odstavka tega člena in v soglasju z ustanoviteljema.
 
11. člen
 
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega odstavka prejšnjega člena se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljema.
 
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
 
 
12. člen
 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
 
 
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz opravljanja dejavnosti iz 3. člena tega odloka, je odgovoren ustanoviteljema subsidiarno.
 
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEMA IN ZAVODOM
 
 
13. člen
 
Zavod ima do ustanoviteljev naslednje pravice in obveznosti:
 
 
– sprejema program zdravstvenega varstva in enkrat letno poroča o njegovem izvajanju,
 
 
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
 
 
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
 
 
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
 
 
– zagotavlja ustanoviteljema potrebne podatke v skladu z zakonom.
 
 
Ustanovitelja imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
 
 
– usklajujeta program zdravstvenega varstva, spremljata njegovo izvajanje ter sprejemata ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
 
 
– določata in zagotavljata mrežo javne zdravstvene službe,
 
 
– zagotavljata sredstva za investicije,
 
 
– sprejemata ukrepe, s katerimi zagotavljata zavodu opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega odloka,
 
 
– dajeta soglasje k statutu in k statutarnim spremembam,
 
 
– dajeta soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
 
 
– imenujeta v svet zavoda svoje predstavnike.
 
 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljema se dogovorijo s pogodbo.
 
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
 
 
14. člen
 
Zavod ima statut.
 
 
S statutom zavod uredi organizacijo zavoda, organe zavoda, njihovo pristojnost in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
 
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
15. člen
 
Sredstva za začetek dela zavoda predstavljajo sredstva Zdravstvenega doma Ljubljana – enote osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje, ki se določijo na podlagi delitvene bilance Zdravstvenega doma Ljubljana, ki jo pripravijo predstavniki Zdravstvenega doma Ljubljana in enote zdravstvenega varstva Grosuplje na dan 31. 12. 1996.
 
 
Na podlagi delitvene bilance Zdravstvenega doma Ljubljana na dan 31. 12. 1996 Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, na katere so bile s sklepom o izločitvi enote osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje iz Zdravstvenega doma Grosuplje in prenosu ustanoviteljskih pravic št. 50-2/95, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Ljubljana, dne 24. 10. 1995 (Uradni list RS, št. 68/96), prenesene ustanoviteljske pravice do Zdravstvenega doma Ljubljana – enota osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje, določijo sredstva, ki so za začetek dela zagotovljena Zdravstvenemu domu Grosuplje. Določitev teh sredstev se izvede z delitveno bilanco sredstev, ki jih občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje pridobijo z delitveno bilanco Zdravstvenega doma Ljubljana na dan 31. 12. 1996.
 
 
Sredstva za začetek dela zavoda predstavljajo tudi sredstva Zdravstvenega doma Kočevje – zdravstvene postaje Struge, ki se določijo s sporazumom med Zdravstvenim domom Kočevje in Zdravstvenim domom Grosuplje na dan 31. 12. 1996 in so še vedno predmet delitvene bilance prejšnje Občine Kočevje.
 
16. člen
 
Delavci, zaposleni na delovnih mestih v Zdravstvenem domu Ljubljana – enoti osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje, ki so delali do uveljavitve tega odloka na delovnih mestih v enoti Grosuplje in zdravstveni postaji Videm ter delavci, zaposleni na delovnih mestih v Zdravstvenem domu Kočevje, ki so delali do uveljavitve tega odloka na delovnih mestih v zdravstveni postaji Struge, preidejo v delovno razmerje Zdravstvenega doma Grosuplje po uskladitvi dela zavoda po tem odloku.
 
 
O razporeditvi delavcev, ki so bili do uveljavitve tega odloka zaposleni v skupnih službah Zdravstvenega doma Ljubljana in so delali za enoto osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje, se Zdravstveni dom Grosuplje, Zdravstveni dom Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ljubljana dogovorijo s posebnim dogovorom.
 
17. člen
 
Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom opravlja zadeve tega organa kot vršilec dolžnosti direktorja zavoda Fortuna Štefan, vendar najdalj za dobo enega leta.
 
 
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda ter uskladitev dela zavoda v skladu s tem odlokom.
 
18. člen
 
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
 
19. člen
 
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
 
 
V času do sprejetja statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte Zdravstvenega doma Ljubljana, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
 
20. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 501-1/96
Grosuplje, dne 29. januarja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.

Št. 501-1/96
Dobrepolje, dne 5. februarja 1997.
Predsednk
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

 
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
 
 

Uradni list Republike Slovenije, št. 70/1998

 
 
2. člen
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi (17.10.1998) v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje

 

 

Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2008

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi (26.7.2008) v Uradnem listu Republike Slovenije.