New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, štev. 22/98), 7. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 77/2009), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, štev. 24/00 in 31/00) je občinski svet Občine Mislinja na svoji 11. redni seji, dne 21.3.2016 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ŠPORTA OBČINE MISLINJA ZA LETO 2016

 

1. člen

Letni program športa Občine Mislinja za leto 2016 zagotavlja, da bo Občina Mislinja iz občinskega proračuna za leto 2016 izvajalcem športnih programov namenila sredstva v višini 60.063,00 €, in 21.344,00 € za izvajanje investicij na področju športa.

Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim športnim društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega

 

razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v interesu občine.

 

2. člen

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nadaljevanju: nacionalni program) in Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: pravilnik) obsega Letni program športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje vsebine:

 

1.0.      Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega programa:

 

Vrednost programa: 40.435,88  EUR

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

1.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

1.5. Interesna športna vzgoja mladine

1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

1.8. Interesna športna dejavnost študentov

 

2.0.      ŠPORTNA REKREACIJA - Vrednost programa: 6.438,68  EUR

 

3.0.      KAKOVOSTNI ŠPORT - Vrednost programa: 3.104,36  EUR

 

4.0.      VRHUNSKI ŠPORT - Vrednost programa:  919,81  EUR

 

5.0.      ŠPORT INVALIDOV - Vrednost programa: 689,86  EUR

 

Razvojne in strokovne naloge v športu

 

6.0.      Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov -

Vrednost programa: 2.874,41 EUR

Iz tega zneska se pod pogoji iz sprejetega Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Mislinja sofinancirajo:

6.1.      Izobraževanje, usposabljanje in  izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

6.2.      Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja;

6.3.      Založniška dejavnost;

6.4.      Mednarodne, državne, medobčinske , občinske in druge športne prireditve;

6.5.      Informacijski sistem na področju športa.

 

7.0       Sredstva za upravljanje športnih objektov - 5.600,00 EUR

 

8.0       Sredstva za investicije v športne objekte – 21.344,00 EUR

 

3. člen

Na osnovi sprejetega letnega programa športa ter pravilnika, bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2016.

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi v pravilniku.

 

4. člen

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni program pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje iz sprejetega Pravilnika.

Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci programov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za vrednotenje programov športa, ki so določena v pravilniku.

 

5. člen

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa športa.

 

6. člen

Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Mislinja v letu 2016.

Ta letni program športa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 671 - 05/2016

Datum: 21.3.2016

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan