New Page 2

 

Na podlagi 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) in na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/82) je Občinski svet občine Vitanje na 32. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

 

 

1

 

 

S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v splošni rabi parc. št. 713/6 pot v izmeri 184 m2 in 713/5 pot v izmeri 536 m2,vpisani v seznam javnega dobra ceste pota S007 k.o. Skomarje. Ti parceli postaneta lastnina Občine Vitanje in se odpišeta od zemljiškoknjižnega vložka S007 k.o. Skomarje in se zanju odpre nov vložek v isti k.o.

 

 

2

 

 

Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v I. točki tega sklepa.

 

 

3

 

 

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 061-032/97-08

 

 

Vitanje, dne 4. decembra 1997.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.