New Page 1

 

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in določil statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 5. izredni seji dne 20. 9. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja izdajanje glasila Občine Zavrč kot informativnega in uradnega glasila občine.

 

 

2. člen

 

 

Ime glasila je “DOBER DEN” s podnaslovom glasilo Občine Zavrč.

 

 

3. člen

 

 

Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Zavrč. Sedež glasila je Zavrč 11, 2283 Zavrč.

 

 

4. člen

 

 

Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.

 

 

Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini.

 

 

5. člen

 

 

Naslov uredništva glasila je: Zavrč 11, 2283 Zavrč.

 

 

6. člen

 

 

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

 

 

7. člen

 

 

Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini ter o hotenjih in interesih občanov. Glasilo je lahko namenjeno tudi za objavljanje splošnih aktov in drugih objav Občine Zavrč in njenih organov.

 

 

Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v občini. Objavlja objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v občini, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna občanov.

 

 

8. člen

 

 

Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Zavrč, občinska uprava, društva, politične stranke, organizacije ter občani.

 

 

9. člen

 

 

Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog uredniškega odbora. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.

 

 

10. člen

 

 

Občinski svet imenuje uredniški odbor in odgovornega urednika za izdajanje glasila, ki je imenovan za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

11. člen

 

 

Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta, odpokliče člana odbora pred iztekom mandata.

 

 

Naloge uredniškega odbora so:

 

 

– obravnava programsko zasnovo glasila,

 

 

– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,

 

 

– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,

 

 

– opozarja na spoštovanja določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila, obravnava ekonomske in druga vprašanja v zvezi z glasilom,

 

 

– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,

 

 

– pisno obvešča občinski svet (najmanj enkrat letno) o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila.

 

 

12. člen

 

 

Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Zavrč na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.

 

 

Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega sveta lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško politiko glasila.

 

 

Odgovorni urednik:

 

 

– predlaga programsko zasnovo glasila,

 

 

– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,

 

 

– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezna področja,

 

 

– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,

 

 

– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z občinsko upravo,

 

 

– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenik oglasnega prostora ter drugih sporočil,

 

 

– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,

 

 

– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.

 

 

Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.

 

 

13. člen

 

 

Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev obvestiti avtorja.

 

 

14. člen

 

 

Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.

 

 

15. člen

 

 

Viri financiranja glasila so naslednji:

 

 

– proračunska sredstva izdajatelja,

 

 

– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,

 

 

– drugi prihodki.

 

 

16. člen

 

 

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:

 

 

– stroške priprave in tiska glasila,

 

 

– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,

 

 

– stroške razpečevanja,

 

 

– materialne stroške uredništva,

 

 

– avtorske honorarje,

 

 

– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

 

17. člen

 

 

Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih listov. Prostor se nameni tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.

 

 

Ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji.

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 032-08-1/2000

 

 

Zavrč, dne 20. septembra 2002.

 

 

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.