New Page 2

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina,

S K L E P

o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

V Sklepu o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 10/06, 7/07) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, ki je v obdobju od 1. 3. 2006 do 31. 5. 2007 uvrščeno v 40. plačni razred, se s 1. 6. 2007 uvrsti v 42. plačni razred.«

Št. 1001-1/06

Ajdovščina, dne 18. decembra 2007

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.