New Page 3

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 -uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 -odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 - GZ) in 15. člen Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/18), je Občinski svet Občine Vodice na 32. redni seji dne 17. 4. 2018 sprejel

 

 

Sklep

o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 1742 783/3, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/3 (ID 6657157)

 

 

1. člen

 

Ukine se javno dobro na nepremičnini ID znak: parcela 1742 783/3, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/3 (ID 6657157), kjer je kot imetnik vknjiženo javno dobro.

 

 

2. člen

 

Lastninska pravica na nepremičnini ID znak: parcela 1742 783/3, katastrska občina 1742 REPNJE  parcela  783/3 (ID 6657157) se po ukinitvi javnega dobra vknjiži v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, matična št.: 5874637000.

 

 

3. člen

 

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

 

Številka: 00701-15/2018-001

Datum: 17.4.2018

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.