New Page 1

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011), 33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008, 7/2011 in 8/2011) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2012) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA NAGRADE ŠTUDENTOM ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

ZA 3. BOLONJSKO STOPNJOZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

 

1.              

Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študij na 3. bolonjski stopnji in primerljivih stopnjah študija po starih študijskih programih (specializacija po univerzitetnih programih,  magisterij znanosti in doktorat znanosti).

 

2.              

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

         Je državljan Republike Slovenije,

         Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer,

         Je redni ali izredni študent in

         Ni zaposlen.

Študent lahko pridobi nagrado za en letnik samo enkrat.

 

3.

Višina nagrade znaša 90 €.

 

4.

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Potrebna dokazila:

         Dokazilo o vpisu za študijsko leto 2011/2012.

 

   5.

Prijavitelji lahko vlogo:

         oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, do 20. aprila 2012.

         ali jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave na pošto (priporočeno) je 20. april 2012.

.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

Številka: 603-11/2012-415

Datum:   26. 3. 2012

            

 

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.