New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 11. 2005 sprejel

 

P R A V I L N I K

o dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina

 

1. člen

S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04).

 

2. člen

V 6. členu se doda naslednja alinea:

»– datum odpiranja vlog.«.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 06202-008-08/2005

Rogaška Slatina, dne 30. novembra 2005

 

                                                                                                                   Župan

Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič l.r.