New Page 1

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na 22. seji dne 18. 11. 1996 sprejel

 

P R A V I L N I K 
o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer

 

I. UVOD

1. člen

S tem pravilnikom se določajo: 
– zagotavljanja finančnih sredstev za potrebe kadrovskih štipendij, 
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij za družbene dejavnosti in upravne organe občine na podlagi ocene kadrovskih potreb, 
– imenovanje komisije za štipendiranje in njene pristojnosti, 
– postopek za izvajanje štipendiranja, 
– odgovornost štipendistov, 
– sofinanciranje strokovnega izobraževanja ob delu za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

 

II. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV

2. člen

Sredstva za kadrovske štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Ljutomer.

 

III. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

3. člen

Štipendije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje na območju Občine Ljutomer. 
Izjemoma se lahko podeli štipendija že dijakom v srednji šoli, če se izkažejo tovrstne potrebe zaradi izobraževalnih programov in kadrovskih potreb v občini; praviloma samo za potrebe glasbene šole.

 

4. člen

Pri podeljevanju štipendij se upošteva šolski uspeh in študentove oziroma dijakove sposobnosti za izbran izobraževalni program, oziroma za opravljanje poklica ter kadrovske potrebe Občine Ljutomer.

 

5. člen

Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji, glede na učni uspeh in kraj bivanja v času šolanja.

 

6. člen

Kadrovska štipendija za študente in dijake, ki v času šolanja bivajo izven kraja stalnega prebivališča obsega: 
– osnovno štipendijo, ki znaša za študente 80% zajamčenega osebnega dohodka, za dijake pa 60% zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji, 
– kolikor bi dijak oziroma študent koristil javno prevozno sredstvo in ne bivanja izven kraja stalnega prebivališča v času študija, se mu osnovna štipendija zmanjša za 40% ter priznajo stroški rednega mesečnega prevoza iz kraja bivanja do kraja šolanja, za opravljanje šolske obveznosti.

 

7. člen

Študentje in dijaki so za doseženi uspeh upravičeni k osnovni štipendiji iz prve alinee 6. člena do posebnega dodatka oziroma stimulacije. 
Študentom s povprečno oceno se izplačuje stimulacija v višini:

----------------------------------------------------
Dosežena povpreč. ocena                % stimulacije
----------------------------------------------------
       7,0 - 8,0                             5%
       8,1 - 9,0                            10%
       9,1 - 10                             15%
----------------------------------------------------

od zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji. 
Dijakom se izplačuje stimulacija v višini:

----------------------------------------------------
     Dosežen uspeh                     % stimulacije
----------------------------------------------------
– za prav dober uspeh                        5%
– za odličen uspeh                          10%
----------------------------------------------------

od zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji. 
Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu; pri dijakih se upošteva ocena uspeha iz indeksa za preteklo šolsko leto. 
Dodatek za doseženi učni uspeh iz 7. člena tega pravilnika ne pripada študentom in dijakom 1. letnika.

 

8. člen

Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto, razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventski staž.

 

9. člen

Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo ob spremembi višine zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji in to za odstotek spremenjene višine zajamčenega osebnega dohodka objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

10. člen

Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih na področju družbenih dejavnosti in upravnih organov v občini. Podlaga za javni razpis so letni kadrovski načrti na ocenah petletnih potreb. 
Pri izbiri med prijavljenimi kandidati za podelitev štipendije se upošteva naslednji prioritetni red: 
– učni uspeh; splošni in specifični uspeh glede na smer študija, 
– rezultati na verificiranih tekmovanjih izvenšolskih aktivnosti, 
– število izvenšolskih aktivnosti z doseženimi rezultati.

 

IV. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE

11. člen

Komisijo za štipendiranje imenuje na predlog Komisije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve Občinskega sveta občine Ljutomer Občinski svet občine Ljutomer. 
Komisija šteje pet članov, od tega predsednika in štiri člane.

 

12. člen

Komisija za štipendiranje ima naslednje pristojnosti: 
– na podlagi kadrovskih potreb določa število štipendij za tekoče leto, 
– določa vsebino razpisa za podelitev štipendij, 
– odloča o izboru štipendistov med prijavljenimi kandidati, 
– spremlja dosežene študijske rezultate štipendistov in obravnava poročilo upravnega organa v zvezi s kadrovskim štipendiranjem, 
– odloča o posameznih vlogah štipendistov, 
– poroča občinskemu svetu o delu enkrat letno in predlaga izračun potrebnih sredstev za zagotovitev štipendij v občinskem proračunu za tekoče leto.

 

13. člen

Komisija za štipendije pri objavi razpisa upošteva: 
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija; 
b) število razpisanih štipendij; 
c) rok, v katerem je treba vložiti prijavo; 
d) pogoj, da bo opravljal po 1. in 2. letniku 5-dnevno delovno prakso; 
e) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje in sicer v skladu s pogodbo o štipendiranju.

 

14. člen

Kandidati za štipendije priložijo prijavi na razpis: 
a) življenjepis; 
b) potrdilo o državljanstvu RS; 
c) dokazila o udejstvovanju in dosežkih na tekmovanjih pri izvenšolskih tekmovanjih. 
Na začetku novega šolskega leta je potrebno predložiti še: 
d) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja; 
e) potrdilo o vpisu v tekoči letnik šole.

 

15. člen

Kandidate izbere komisija za štipendiranje v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika o štipendiranju.

 

16. člen

Komisija za štipendiranje mora o izbiri kandidatov za štipendiranje pisno obvestiti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri. 
Prosilec, ki misli, da je neopravičeno odklonjen, lahko vloži v 15 dneh od dneva obvestila ugovor na župana Občine Ljutomer. 
Organ, ki je v skladu z določili tega pravilnika odločil o stvari na drugi stopnji, pošlje praviloma svojo odločbo obenem s predmetnimi spisi organu prve stopnje, ki mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh od dneva, ko prejme spis. 
Odločba o pritožbi mora biti stranki vročena najpozneje v dveh mesecih od izročitve pritožbe.

 

 

17. člen

Medsebojna razmerja med Občino Ljutomer kot štipenditorjem in štipendistom se določajo s pisno pogodbo. 
Pogodbo o štipendiranju sklene štipendist, po sklepu komisije z županom Občine Ljutomer. 
Za štipendista podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

 

18. člen

V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.

 

19. člen

Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec za 12 mesecev do konca rednega šolanja, razen pri absolventih, kjer se upošteva redni absolventski staž.

 

20. člen

Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti komisiji za štipendiranje: 
– potrdilo o vpisu v naslednji letnik, 
– potrdilo o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta in 
– dokazilo o opravljeni delovni praksi.

 

21. člen

Štipendisti opravijo delovno prakso v 1. in 2. letniku študija v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti ali v javnih organih, ki traja 5 dni v letu. Razporeditev štipendistov na delovno prakso opravi odsek oziroma pristojni organ za družbene dejavnosti v dogovoru z ravnatelji javnih zavodov ali predstojnikom upravnih organov.

 

22. člen

Če komisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist pravočasno ne opravi šolskih oziroma študijskih obveznosti, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi. Komisija za štipendiranje določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, komisija za štipendiranje prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja. 
Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije. 
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.

 

23. člen

Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v opravičenih primerih, ki jih oceni komisija za štipendiranje in jih potrdi župan Občine Ljutomer. 
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske prejete štipendije, če komisija ne ugotovi opravičenih razlogov v naslednjih primerih: 
a) ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpisih določen v vzgojno-izobraževalni organizaciji, za katero mu je bila podeljena štipendija, oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podlagi prvega odstavka 20. člena tega pravilnika; 
b) opusti izobraževanje na šoli, kjer je bil vpisan ob sklenitvi pogodbe; 
c) se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli; 
d) je izključen iz šole; 
e) če neopravičeno odkloni opravljanje delovne prakse; 
f) med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v javnih zavodih na področju družbenih dejavnosti oziroma javni upravi občine; 
g) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik na podlagi zakona; 
h) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita; 
i) po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne želi skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.

 

24. člen

Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.

 

25. člen

Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če: 
a) mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči pripravništva oziroma mu pismeno ne zagotovi v kolikem času bo to mogoče; 
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja; 
c) postane trajno nezmožen za delo.

 

26. člen

Komisija za štipendiranje lahko štipendistu določi obročno vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.

 

27. člen

Komisija za štipendiranje mora vsak primer posebej obravnavati in odločiti o obveznostih štipendista v skladu z določili od 21. do vključno 26. člena tega pravilnika.

 

28. člen

Štipendistu, ki predčasno uspešno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta pripadala in v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje. Pri tej odločitvi se upošteva redni absolventski staž.

 

29. člen

Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na župana Občine Ljutomer. 
Rok ugovora je 15 dni od vročitve pismenega odpravka. 
Organ, ki je odločil o stvari na drugi stopnji, pošlje praviloma svojo odločbo obenem s predmetnimi spisi organu prve stopnje, ki mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh od dneva, ko prejme spis. Odločba o pritožbi mora biti stranki vročena najpozneje v dveh mesecih od izročitve pritožbe.

 

30. člen

Odsek za družbene dejavnosti je dolžan spremljati učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti. 
Po vsakem študijskem letu pripravi poročilo, ki ga obravnava komisija. Komisija za štipendiranje predloži poročilo občinskemu svetu s predlogom za razpis novih štipendij na podlagi kadrovskih potreb Občine Ljutomer.

 

31. člen

V pogodbi o štipendiji se določi, da je krajevno pristojno sodišče za reševanje sporov, ki bi nastali pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Okrajno sodišče v Ljutomeru.

 

32. člen

Za štipendistove obveznosti odgovarja tudi njegov porok.

 

V. IZOBRAŽEVANJE OB DELU

33. člen

Za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe se lahko za posamezno študijsko leto podeli zaposlenim v družbenih dejavnostih in občinski upravi denarna pomoč za pokrivanje stroškov vpisnine pri študiju ob delu. 
Enkratne denarne pomoči so za dopolnilno izobraževanje lahko deležni tudi drugi zaposleni na področju družbenih dejavnosti v naši občini, če to narekujejo kadrovske potrebe.

 

34. člen

Do štipendije, kot študijsko pomoč iz 33. člena imajo pravico: 
1. zaposleni pred veljavnostjo zakona, ki zahteva za opravljanje nalog sistemiziranih delovnih mest višjo strokovno izobrazbo; 
2. zaposleni za nedoločen čas; 
3. če je vlogi priloženo mnenje poslovodnega organa, da obstajajo kadrovske potrebe in bo omogočena zaposlitev za opravljanje nalog po končanem izobraževanju delavcu, ki se izobražuje. 
Zaradi izobraževanja delavca ob delu ne sme priti do bistvenih motenj v delovnem procesu zavoda ali uprave.

 

35. člen

Vloge za pokrivanje stroškov pri izobraževanju ob delu se zbirajo na podlagi objave. 
Komisija za štipendiranje pošlje objavo s pogoji za pridobitev štipendije za izobraževanje ob delu javnim zavodom in upravnemu organu v mesecu oktobru vsako leto.

 

36. člen

Komisija za štipendiranje obravnava vloge prosilcev za pridobitev sredstev za izobraževanje ob delu po enakem postopku, kot za prosilce za redne štipendije študentov in dijakov. 
Višina odobrenih sredstev posameznemu prosilcu ne more presegati 2/3 stroškov vpisnine za posamezno študijsko leto. 
Če planirana sredstva v občinskem proračunu ne zadoščajo za pokritje vseh zaprošenih vpisnin prosilcev, komisija sorazmerno zmanjša pravico iz drugega odstavka tega člena.

 

37. člen

Komisija obravnava tudi vloge za podiplomski študij. 
Za podiplomski študij lahko zaprosijo občani s stalnim bivališčem v Občini Ljutomer. 
Višina študijske pomoči pri podiplomskem študiju se lahko podeli do višine 80% povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v znesku zadnje objave v Uradnem listu Republike Slovenije pred odločanjem komisije za štipendiranje o vlogi prosilca.

 

38. člen

Komisija za štipendiranje obravnava vloge za enkratno pomoč posameznih prosilcev iz občine, ki se izobražujejo in stroški študija presegajo njihove finančne zmožnosti. 
Med tovrstne primere se všteva pomoč pri nakupu instrumentov in pomoč pri obveznem izpopolnjevanju v tujini. 
Iz vloge prosilca mora biti razvidno, da je zaprošena pomoč namenjena za obvezni študijski program. 
Pri odločanju o višini pomoči iz prve točke tega člena komisija upošteva socialno stanje družine prosilca. Odobrena pomoč ne sme presegati 50% povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v znesku zadnje objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

Ta pravilnik ne velja za tista področja, kjer resorna ministrstva direktno prevzemajo odgovornost za izobraževanje kadrov. 
Na podlagi prvega odstavka tega člena je Ministrstvo za šolstvo in šport za področje osnovne šole s 1. 7. 1996 prevzelo obveznost skrbi za izobraževanje kadrov v osnovnih šolah, izvzete so glasbene šole.

 

40. člen

Pogodbe sklenjene s štipendisti pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka štipendijske pogodbe. Izračun štipendij se štipendistom iz prejšnjega odstavka tega člena opravi po kriterijih, določenih s tem pravilnikom, s pričetkom šolskega leta 1996/97.

 

41. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe družbenih dejavnosti in javne uprave v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 34/93).

 

42. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 601-6/96

Ljutomer, dne 20. novembra 1996.

 

Predsednica 

Občinskega sveta 

občine Ljutomer

 

Darja Odar, dipl. psih. l. r.