New Page 2

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),  v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2019) ter Sklepom županje štev. 610-8/2019-4103, z dne 21. 5. 2019, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNIH ORKESTROV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2019

(V NADALJEVANJU: RAZPIS PIHALNI ORKESTRI 2019)

 

Naziv in sedež naročnika: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

 

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa Pihalni orkestri 2019 je sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov za pokritje naslednjih stroškov:

·   honorar dirigenta,

·   nakup uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakup opreme in notne literature in

·   materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta).

 

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost razpisa Pihalni orkestri 2019 znaša 5.587,00 EUR.

Višina sredstev za posamezne namene je:

·   stroški honorarja dirigenta: 1.800,00 EUR,

·   stroški nakupa uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakupa opreme in notne literature: 2.487,00 EUR in

·   materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta): 1.300 EUR.

 

3. Obdobje za porabo sredstev:

Dodeljena sredstva iz razpisa Pihalni orkestri 2019 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2019.

 

4. Razpisni roki:

Rok za oddajo prijav je 13. 6. 2019.

 

5. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Pihalni orkestri 2019 obsega:

·   besedilo razpisa,

·   prijavni obrazec.

 

6. Pomen izrazov

V kritje stroškov honorarja dirigenta se šteje plačilo izvedenih ur za vaje s člani pihalnega orkestra.

Kot nakup uniform za pihalne orkestre šteje nabava novih enotnih oblačil, ki jih člani uporabljajo na javnih nastopih orkestra.

Kot nakup glasbenih instrumentov ter servisiranje glasbenih instrumentov se šteje nabava novih instrumentov za člane pihalnega orkestra ter popravilo in vzdrževanje instrumentov, ki so že dalj časa v uporabi članov pihalnega orkestra.

Kot materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta) šteje plačilo stroškov električne energije, vode in morebitni drugi stroški,vezani na objekt.

 

7. Pogoji razpisa

Vloge na razpis lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·   so registrirane kot kulturno društvo oziroma sekcija pri kulturnem društvu z nazivom Pihalni orkester in sedežem v občini Ljutomer,

·   so registrirani najmanj eno leto,

·   imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa ljubiteljske kulturne dejavnosti,

·   imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa,

·   da so izpolnile vse svoje obveznosti do Občine Ljutomer, v primeru, da so v letu 2018  bile pogodbena stranka Občine Ljutomer; kar se dokaže s podpisano izjavo.

·   da za predmet razpisa niso bile sofinancirane iz drugih javnih sredstev, kar se potrdi s podpisano izjavo.

 

POPOLNE VLOGE na razpis Pihalni orkestri 2019 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Vloga mora biti vložena na  predpisanem obrazcu z izjavami odgovorne osebe. Vsebovati mora naslednje obvezne priloge:

·   kopija veljavnega Statuta društva, v kolikor pihalni orkester deluje kot sekcija kulturnega društva, če se prijavitelj s to sekcijo prijavlja prvič,

·   kopijo sklenjenega akta med pihalnim orkestrom in dirigentom za leto 2019, iz katerega so razvidne obveznosti posameznega partnerja,

·   predračun ali račun za nakup in servisiranje instrumentov ter za nakup opreme in notne literature,

·   okvirna specifikacija obratovalnih stroškov za objekt za vaje (Kulkišto),

·   dokazilo o številu aktivnih članov in

·   okvirni program dela za leto 2019.

Vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

8. Izpolnjevanje pogojev projektnega razpisa

Izpolnjevanje pogojev projektnega razpisa ugotavlja komisija, ki jo imenuje županja Občine Ljutomer.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku in katerih ni vložila upravičena oseba.

Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko vlagatelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge. Vloge, ki ne bodo oddane v predpisanem roku, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

9. Merila

1. kontinuiteta –(največ možnih 5 točk)

kriterij: število let delovanja

·   10 let in več               5 točk

·   5 do 10 let                 3 točke

·   do 5 let                      1 točka

 

2. kvaliteta in obseg projektov – (največ možnih 15 točk)

kriterij: število samostojnih kulturnih projektov ali sodelovanja v projektih drugih organizatorjev v preteklem letu 

·   več kot sedem            15 točk

·   pet, šest ali sedem      10 točk

·   tri ali štiri                     7 točk

·   do dva                         3 točke

 

3. promocija občine – (največ možnih 5 točk)

kriterij: najvišji nivo sodelovanja na projektih in prireditvah izven lokalne skupnosti, ki prispeva k prepoznavnosti občine  (vsaj dva projekta v zadnjih štirih letih)

·   mednarodni                5 točk

·   državni                      4 točke

·   regijski                      3 točke

 

4. sodelovanje z lokalno skupnostjo- (največ možnih 10 točk)

kriterij: sodelovanje v aktivnostih Občine Ljutomer v preteklem letu

·   več kot petkrat          10 točk

·   od dva do petkrat         5 točk

·   enkrat                         2 točki

 

 5. realnost izvedbe programa - (največ možnih 5 točk)

kriterij:  višina lastnih sredstev za izvedbo programa v letu 2019

·   50 % in več lastnih sredstev               5 točk

·   40 % 49,99 %  lastnih sredstev           4 točke

·   30 % 39,99 %  lastnih sredstev           3 točke

·   20 % 29,99 %  lastnih sredstev           2 točki

·   10 % 19,99 %  lastnih sredstev           1 točka

·   0 % 9,99 %  lastnih sredstev              0 točk

 

Največje možno število točk: 40.

Sofinancirani bodo programi prijavitelja, ki bodo pri točkovanju dosegli 20 točk in več.

 

11. Uporaba meril

Vloge bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje županja,  na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) po vrstnem redu po času prispetja. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali kriterijem tega razpisa.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, najpozneje do 13. 6. 2019. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je do tega datuma oddana v vložišču Občine Ljutomer, soba št. 108 ali zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Prijava na javni razpis »Pihalni orkestri 2019«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in popoln naslov vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega razpisa.

Če vlagatelj za isti program na javni poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.

 

12. Kontaktne osebe

Kontaktna oseba za dajanje informacij: Karmen Lah, tel.: 02/584 90 54, karmen.lah@ljutomer.si

 

13. Dvig ali pridobitev dokumentacije razpisa

Prijavni obrazec se lahko dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan v času uradnih ur, objavljen pa je tudi na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis Pihalni orkestri 2019, bo potekala v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

Vlagatelji bodo obveščeni o izboru v roku 30 dni po odločitvi komisije. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 610-8/2019/2-4103

Datum: 21. 5. 2019

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja