Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobražavanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 - popravek) ter 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV 12/99, 18/00) je občinski svet Občine Rače - Fram na svoji 20. seji dne 9. aprila 2001 sprejel
 
 
S K L E P
 
Občinski svet občine Rače - Fram
 
 
imenuje
 
 
za predstavnike lokalne skupnosti - ustanoviteljice
 
 
v svet OŠ FRAM
 
 
Jožeta Veleca
 
 
Borisa Detela
 
 
Gorazda Mejala
 
 
Župan
 
 
Občine Rače - Fram
 
 
Branko Ledinek, s.r.
 
 
Štev.: 065-02-20-01
 
 
Datum: 17. april 2001