New Page 2

Številka:

032-00_/2021

Občina:

Občina Mozirje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Mozirje

Predlagatelj:

Župan Občine Mozirje

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člen Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Mozirje

Datum:

29.10.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

19. redna seja Občinskega sveta Občine Mozirje

Besedilo:

gradivo