New Page 1

 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 - odl. US in 72/05) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 5. 7. 2007 sprejel

 

 

SPREMEMBE   IN   DOPOLNITVE   STATUTA

 

 

Občine Kanal ob Soči

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03 in 17/06) se v prvem odstavku 1. člena dodajo naslednja naselja:

 

 

»Čolnica, Dolenje Nekovo, Goljevica, Gorenje Nekovo, Gorenje Polje, Jesen, Kamenca nad Ložicami, Krstenica, Močila, Paljevo, Prilesje pri Plavah, Ravna, Robidni Breg, Zagomila, Zagora« z upoštevanjem abecednega vrstnega reda.

 

 

2. člen

 

 

Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Na območju Občine Kanal ob Soči so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Kanal ob Soči so določeni s tem statutom in odlokom občine.

 

 

Imena in območja ožjih delov občine so:

 

 

1. Krajevna skupnost Anhovo - Deskle - območje naselij: Anhovo, Deskle, Goljevica, Gorenje Polje, Kamenca nad Ložicami, Ložice, Močila, Paljevo, Plave, Prilesje pri Plavah, Robidni Breg, Zagomila in Zagora,

 

 

2. Krajevna skupnost Avče - območje naselja Avče,

 

 

3. Krajevna skupnost Kal nad Kanalom - območje naselja Kal nad Kanalom,

 

 

4. Krajevna skupnost Kanal - območje naselij Ajba, Bodrež, Čolnica, Dolenje Nekovo, Gorenja vas, Gorenje Nekovo, Jesen, Kanal, Kanalski Vrh, Krstenica, Morsko in Ravna,

 

 

5. Krajevna skupnost Kambreško - območje naselja Kambreško,

 

 

6. Krajevna skupnost Levpa - območje naselij Levpa in Seniški Breg,

 

 

7. Krajevna skupnost Lig - območje naselij Lig, Ukanje in Zapotok,

 

 

8. Krajevna skupnost Ročinj - Doblar - območje naselij Ročinj in Doblar.«.

 

 

3. člen

 

 

V drugem odstavku 6. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«, beseda »pečata« pa se nadomesti z besedo »žiga«.

 

 

Za besedilom »OBČINA KANAL OB SOČI - ŽUPAN« se doda naslednje besedilo:

 

 

»OBČINA KANAL OB SOČI - NADZORNI ODBOR«,

 

 

»OBČINA KANAL OB SOČI - VOLILNA KOMISIJA«,

 

 

»OBČINA KANAL OB SOČI - REŽIJSKI OBRAT«.

 

 

V tretjem odstavku se beseda »pečata« nadomesti z besedo »žiga«.

 

 

Črta se dosedanji četrti odstavek.

 

 

4. člen

 

 

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

 

 

»6.a člen

 

 

Občina praznuje občinski praznik 29. aprila, v spomin na življenjsko delo domačina Valentina Staniča.

 

 

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.«.

 

 

5. člen

 

 

V drugi alineji dvanajstega odstavka 7. člena se beseda »denarne kazni« zamenja z besedo »globe«.

 

 

6. člen

 

 

V prvem odstavku 11. člena se za besedno zvezo »izvaja upravne,« vstavi besedilo »strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter« in za besedo »naloge« doda besedilo »v zvezi z zagotavljanjem javnih služb«,

 

 

v tretjem odstavku istega člena se za besedno zvezo »uprave ustanovi« vstavi besedno zvezo »na predlog župana«.

 

 

7. člen

 

 

V drugem odstavku 13. člena se besedna zveza »Uradnih objavah Primorskih Novic«, zamenja z besedno zvezo »Uradnem listu Republike Slovenije«.

 

 

8. člen

 

 

V prvem odstavku 16. člena se za besedilom »druge predpise« doda besedilo »ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi«,

 

 

v šesti alineji drugega odstavka se za besedno zvezo »nadzoruje delo župana,« doda besedo », podžupana«,

v deseti alineji drugega odstavka se črta besedilo »imenuje in razrešuje podžupana, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter«.

 

 

9. člen

 

 

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.«.

 

 

10. člen

 

 

V drugem odstavku 24. člena se doda peta alineja, ki se glasi:

 

 

»- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev«.

 

 

11. člen

 

 

V drugem odstavku 30. člena se na koncu četrte alineje doda besedilo », če zakon ali predpis občine ne določa drugače«,

 

 

v šesti alineji istega odstavka se beseda »oziroma« zamenja z besedilom »javnih uslužbencev v nazive, o«.

 

 

12. člen

 

 

Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.«.

 

 

13. člen

 

 

V tretjem odstavku 37. člena se besedilo »občinski svet na predlog župana razreši« zamenja z besedilom »župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat«.

 

 

14. člen

 

 

V prvem odstavku 39. člena se za drugim stavkom doda besedilo »Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.«,

 

 

v drugem odstavku istega člena pa se za besedno zvezo »ki so uporabniki« doda beseda »občinskih«.

 

 

15. člen

 

 

Za tretjim odstavkom 40. člena, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Predsednik nadzornega odbora mora imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja.«,

 

 

dosedanji četrti odstavek, ki postane peti se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Nadzorni odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.«,

 

 

doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Kanalu. Nadzorni odbor za sejo uporablja prostore občine.«.

 

 

16. člen

 

 

V prvem odstavku 41. člena se za besedno zvezo »vsebuje letni nadzor« doda besedo »proračuna,«.

 

 

17. člen

 

 

43. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

 

 

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«.

 

 

18. člen

 

 

Na koncu 46. člena se doda besedilo », ki ga sprejme z večino glasov«.

 

 

19. člen

 

 

V 49. členu se beseda »stvareh« zamenja z besedo »zadevah«.

 

 

20. člen

 

 

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.«.

 

 

21. člen

 

 

V 51. členu se besedilo »vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve« zamenja z besedilom »upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade«.

 

 

22. člen

 

 

52. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«.

 

 

23. člen

 

 

Za drugim odstavkom 59. člena se doda besedilo:

 

 

»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.«.

 

 

24. člen

 

 

Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta, predstavlja svet krajevne skupnosti ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega sveta, so veljavni le ob pisnem soglasju župana, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu občine drugače določeno.«.

 

 

25. člen

 

 

V prvemu odstavku 62. člena se doda tretja alineja, ki se glasi:

 

 

»- sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.«,

 

 

na koncu istega člena se doda novo besedilo, ki se glasi:

 

 

»Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

 

 

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

 

 

Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

 

 

Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.«.

 

 

26. člen

 

 

V prvem odstavku 65. člena se za besedilom »s plačili za storitve« doda besedilo », s samoprispevki«,

 

 

šesti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.«,

 

 

v sedmem odstavku se beseda »žiro« zamenja z besedo »transakcijski« v ustreznem sklonu.

 

 

27. člen

 

 

V prvem odstavku 66. člena se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

 

 

»- če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.«.

 

 

28. člen

 

 

V prvem odstavku 68. člena se črta šesta alineja. Naslednje alineje se ustrezno prerazporedijo.

 

 

29. člen

 

 

V tretjem odstavku 71. člena se beseda »Delavec« zamenja z besedno zvezo »Javni uslužbenec«.

 

 

30. člen

 

 

Na koncu prvega odstavka 77. člena se doda besedilo »razen če v skladu z zakonom zahteva ustavno sodno presojo take zahteve.«.

 

 

31. člen

 

 

86. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.«.

 

 

32. člen

 

 

V 87. členu se besedna zveza »ustanovi javne službe za« zamenja z besedo »zagotavlja«.

 

 

33. člen

 

 

89. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.«.

 

 

34. člen

 

 

90. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.«.

 

 

35. člen

 

 

V prvem odstavku 91. člena se besedna zveza »javnih službah« zamenja z besedilom »skupnih pravnih osebah javnega prava«.

 

 

36. člen

 

 

Tretji odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Letni program nabave in prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program gradenj v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.«,

 

 

v petem odstavku istega člena se beseda »brezplačno« zamenja z besedo »neodplačno«.

 

 

37. člen

 

 

Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Občina je upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna pod pogoji, določenimi z zakonom.«.

 

 

38. člen

 

 

Na koncu prvega odstavka 96. člena se doda besedilo », ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenemu v poslovniku občinskega sveta«,

 

 

na koncu četrtega odstavka istega člena se doda besedna zveza »proračuna občine«.

 

 

39. člen

 

 

Na koncu drugega odstavka 103. člena se doda besedilo »še za 3 mesece«.

 

 

40. člen

 

 

Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.«.

 

 

41. člen

 

 

V 107. členu se beseda »delavce« zamenja z besedo »javne uslužbence«, beseda »ali« se zamenja z besedo »in«.

 

 

42. člen

 

 

Na koncu drugega odstavka 113. člena se doda besedno zvezo »o spremembi proračuna«.

 

 

43. člen

 

 

115. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Župan zagotavlja posebno obliko notranjega finančnega nadzora proračuna v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.«.

 

 

44. člen

 

 

118. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda župan.

 

 

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.«.

 

 

45. člen

 

 

V 120. členu se besedna zveza »izvedbo gradenj« zamenja z besedno zvezo »oddajo gradbenih del«.

 

 

46. člen

 

 

V 128. členu se v drugem odstavku beseda »stvareh« zamenja z besedo »zadevah«.

 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

47. člen

 

 

Določba 39. člena tega statuta se začne uporabljati po prenehanju mandata župana, oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega statuta.

 

 

48. člen

 

 

Te spremembe in dopolnila statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-02/07-1

 

 

Kanal ob Soči, dne 5. julija 2007

 

 

Župan

 

 

Občine Kanal ob Soči

 

 

Andrej Maffi l.r.