New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 22/14 – od. US in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin. Št. 2/07 in 45/14) je Občinski svet Občine Makole, na svoji 19. redni seji, dne 23.01.2018, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Nepremičnini  parc. št.: 

·   1545/2 k.o. (772) Štatenberg, zemljišče v izmeri 146 m2,

se ukine status javnega dobra.

 

II.

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz prve I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna last Občine Makole.

 

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-2/2018-21

Datum: 23. 1. 2018

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan