New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 31. 1. 2008 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača.

 

 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

 

2. člen

 

 

Iz proračuna Občine Divača se skladno s tem pravilnikom sofinancirajo:

 

 

– večje kulturne prireditve,

 

 

– večje športne prireditve,

 

 

– vaške prireditve in

 

 

– velike prireditve.

 

 

Prireditve, ki so širšega značaja, regijskega ali državnega, niso predmet tega pravilnika.

 

 

3. člen

 

 

Upravičenci do sredstev so organizatorji prireditev, ki:

 

 

– imajo sedež dejavnosti na območju Občine Divača in tudi delujejo na območju Občine Divača, so registrirani kot društva ali klubi in organizirajo prireditve iz 2. člena tega pravilnika na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečko Kosovel v Sežani,

 

 

– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve iz 2. člena tega pravilnika na območju Občine Divača za občane Občine Divača,

 

 

– javni zavodi, ki delujejo na območju Občine Divača in podružnice javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača,

 

 

– krajevne in vaške skupnosti, ki delujejo na območju Občine Divača.

 

 

Do sredstev niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo za organizacijo božično-novoletnega koncerta ter občinskega praznika, kulturnega dneva in spominskega dneva, kot jih določa Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača.

 

 

4. člen

 

 

Organizatorji prireditev iz 3. člena tega pravilnika so upravičeni do sredstev po tem pravilniku v naslednjih primerih:

 

 

– kulturna društva so upravičena do sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev,

 

 

– športna društva in klubi so upravičena do sredstev iz naslova večjih športnih prireditev,

 

 

– krajevne in vaške skupnosti ter turistična društva so upravičeni do sredstev iz naslova vaških prireditev,

 

 

– javni zavodi, dislocirane enote in turistična društva so upravičena do sredstev iz naslova velikih prireditev.

 

 

Do sredstev po tem pravilniku je upravičena tudi skupina društev oziroma skupina različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo pri izvedbi določene prireditve oziroma se prijavijo kot skupni organizatorji.

 

 

5. člen

 

 

Pogoji za pridobitev sredstev so:

 

 

– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja …), ki so potrebna za izvedbo prireditve,

 

 

– pogoji, ki so določeni v merilih tega pravilnika in

 

 

– prireditev se mora odvijati na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečko Kosovel v Sežani.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva za sofinanciranje prireditev v Občini Divača se zagotovijo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva, ki so potrebna za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača so izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk. Pri vrednotenju prireditev se upoštevajo merila, ki so določena v tem pravilniku.

 

 

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

 

 

8. člen

 

 

Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje večjih prireditev na območju Občine Divača. Postopek javnega razpisa vodi 5-članska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

 

 

V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višina sredstev za sofinanciranje posamezne vrste prireditev in strokovno komisijo.

 

 

Strokovna komisija na podlagi meril ovrednoti prireditve s točkami in z odločbo obvesti organizatorje o višini doseženih točk in vrednosti točke.

 

 

Pritožba na odločbo komisije se poda v roku 8 dni od sprejema odločbe.

 

 

Ovrednotenje prireditev potrdi župan, ki sklene pogodbo z izbranimi izvajalci.

 

 

9. člen

 

 

Javni razpis vsebuje:

 

 

– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),

 

 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,

 

 

– predmet sofinanciranja,

 

 

– višina razpoložljivih sredstev,

 

 

– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 20 dni,

 

 

– način dostave vlog,

 

 

– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,

 

 

– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

 

Občinska uprava ima od posameznega prijavitelja pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti za pridobivanje proračunskih sredstev.

 

 

10. člen

 

 

Z organizatorji prireditev se sklenejo pogodbe.

 

 

Pogodba vsebuje najmanj:

 

 

– podatki o organizatorju (naziv, naslov, davčna številka),

 

 

– prireditev/tve, za katero/e so mu bila dodeljena sredstva,

 

 

– višina dodeljenih sredstev za posamezne prireditve,

 

 

– način nadzora nad namensko uporabo sredstev.

 

 

Organizatorji prireditev so dolžni spoštovati določila pogodbe.

 

 

Polovico doseženih sredstev se organizatorju nakaže na transakcijski račun v roku 30 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

 

 

V primeru, da komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v odločbi na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.

 

 

Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

 

 

Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

 

 

V primeru, da je bilo organizatorju na podlagi meril dodeljenih več sredstev za prireditev, kot je to podano v končnem poročilu o realizaciji prireditve, se organizatorju izplača znesek naveden v končnem poročilu, razliko pa se zadrži.

 

 

11. člen

 

 

Prijavitelj je dolžen v roku 20 dni po končani prireditvi podati poročilo o poteku prireditve z zahtevkom za izplačilo druge polovice sredstev z vsemi prilogami, ki so sestavni del poročila. Poročilo o poteku prireditve z zahtevkom za izplačilo sredstev se poda na predpisanih obrazcih, ki jih pripravi občinska uprava Občine Divača. Občinska uprava bo sredstva prijaviteljem izplačala na podlagi prejetega poročila v roku 30 dni.

 

 

IV. MERILA

 

 

1. Večje kulturne prireditve

 

 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Merilo                                   |Število točk        |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Skupno število nastopajočih              |5 točk/nastopajoči  |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Strošek ureditve in priprave dvorane     |od 50 do 100 točk   |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Strošek najemnine dvorane na podlagi     |150 točk            |
 
 
|izstavljenega računa                     |                    |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Strošek priprave vabil in plakatov       |od 30 do 50 točk    |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Strošek pogostitve                       |od 50 do 300 točk   |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Drugi specifični stroški                 |od 10 do 50 točk    |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Pod večje kulturne prireditve spadajo samostojni vokalni, instrumentalni in vokalno-instrumentalni koncerti, gledališko-dramske predstave, plesne in literarne predstave. Pod večje kulturne prireditve spadajo tiste kulturne prireditve iz zgornjega stavka, ki trajajo najmanj 45 minut, katerih organizator je kulturno društvo in v katerih organizator tudi večinsko nastopa.

 

 

Pod postavko nastopajoči je vsak nastopajoči upravičen do 5-tih točk. Organizator prireditve je dolžan navesti nastopajoče v prijavnem obrazcu ter dostaviti seznam nastopajočih v končnem poročilu.

 

 

Strošek ureditve in priprave dvorane zajema skupne stroške, ki so nastali pri ureditve prireditvenega prostora. Stroške se dokazuje z računi. Kolikor organizator ne razpolaga z računi, se pod stroške ureditve in priprave dvorane štejejo tudi stroški lastnega dela organizatorjev, ki ga organizator dokazuje z izjavo.

 

 

Strošek najemnine dvorane se upošteva pri tistih prireditvah, kjer je organizator moral plačati najemnino za dvorano (navadno so v najemnini vštete tudi hostese, ogrevanje, ozvočenje in osvetljava).

 

 

Strošek priprave vabil in plakatov se dokazuje z ustreznimi računi. Kolikor je organizator pripravil vabila v lastni režiji, se upoštevajo stroški nabave papirja in lastnega dela.

 

 

Strošek pogostitve se dokazuje z ustreznimi računi ali z izjavo o lastnem delu in računi za dobavo surovin.

 

 

Pod druge specifične stroške se štejejo vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji večje kulturne prireditve.

 

 

2. Večje športne prireditve

 

 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Merilo                              |Število točk             |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Skupno število tekmovalcev          |5 točk/tekmovalec        |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Stroški sodnikov                    |od 10 do 50 točk         |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Stroški nabave medalj in pokalov –  |od 3 do 5 točk/pokal ali |
 
 
|na podlagi računa                   |medalja                  |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Stroški medicinske ekipe, gasilske  |od 2 do 20 točk/na ekipo |
 
 
|ekipe, redarske ekipe               |                         |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Stroški nabave dresov, športnih     |od 3 do 10               |
 
 
|hlač, copat, majic … – na podlagi   |točk/oblačilo, oprema    |
 
 
|računa                              |                         |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 
 
|Drugi specifični stroški            |od 10 do 50 točk         |
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Pod večje športne prireditve spadajo turnirji ter rekreacijske in tradicionalne tekme. Pod večje športne prireditve spadajo tiste športne prireditve iz zgornjega stavka, v katerih tekmuje tudi domače društvo/kljub oziroma prijavitelj prireditve.

 

 

Pod postavko tekmovalci je vsak tekmovalec upravičen do 5-tih točk. Organizator turnirja je dolžan navesti število tekmovalcev v prijavnem obrazcu ter dostaviti seznam tekmovalcev v zaključnem poročilu.

 

 

Do točk iz postavke »stroški sodnikov« so upravičene tiste večje športne prireditve, v katerih so nastali stroški za sodnike, kar izkazujejo z ustreznimi računi oziroma na podlagi izjave organizatorja.

 

 

Stroški nabave medalj in pokalov se dokazujejo z računom. Vsaka medalja je vredna 3 točke, pokal pa 5 točk.

 

 

Stroški medicinske ekipe, gasilske ekipe, redarske ekipe se dokazujejo z ustreznimi računi ali z izjavo organizatorja.

 

 

Stroški nabave dresov, copat … se dokazujejo z ustreznimi računi. Višina točk je odvisna od vrednosti posamezne opreme.

 

 

Pod druge specifične stroške se štejejo vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji večje športne prireditve.

 

 

3. Vaške prireditve

 

 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Merilo                               |Število točk            |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški ansambla, gostujoče skupine  |od 50 do 100            |
 
 
|na podlagi računa                    |točk/ansambel           |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški pogostitve                   |od 50 do 150 točk       |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški lastnega dela                |30 točk                 |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški ureditve prireditvenega      |od 10 do 70 točk        |
 
 
|prostora                             |                        |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Drugi specifični stroški             |od 10 do 50 točk        |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški redarjev, gasilske ekipe     |od 2 do 20 točk         |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Pod vaške prireditve spadajo opasila in vaški prazniki, ki jih organizirajo krajevne in vaške skupnosti v Občini Divača oziroma tradicionalne vaške prireditve, ki jih organizirajo turistična društva.

 

 

Stroški ansamblov in gostujočih skupin se dokazujejo z računi. Višina točk je odvisna od vrednosti na računu.

 

 

Stroški pogostitve se dokazujejo z računi in izjavo o lastnem delu organizatorjev. Stroški lastnega dela zajemajo stroške priprave, organizacije, vabil … in se dokazujejo z ustreznimi računi ali z izjavo organizatorja.

 

 

Stroški ureditve prireditvenega prostora se dokazujejo z ustreznimi računi ali izjavo organizatorja.

 

 

Pod druge specifične stroške se štejejo vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji vaške prireditve.

 

 

4. Velike prireditve

 

 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Merilo                               |Število točk            |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Tradicija nad 5 let                  |10 točk/za vsako leto   |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Pestrost prireditve                  |100 točk/vsak dogodek v |
 
 
|                                     |sklopu prireditve       |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški pogostitve                   |od 100 do 300 točk      |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški organizacije (nabave         |Od 50 do 100 točk       |
 
 
|materiala)                           |                        |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški ozvočenja na podlagi računa  |Od 80 do 150 točk       |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški gostujočih skupin,           |od 20 do 70 točk/na     |
 
 
|ansamblov, društev                   |skupino, društvo …      |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški redarske službe              |Od 5 do 20 točk         |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Stroški tiska                        |od 10 do 50 točk        |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 
 
|Drugi specifični stroški             |Od 10 do 50 točk        |
 
 
+-------------------------------------+------------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Pod velike prireditve spadajo prireditve, ki izpolnjujejo najmanj tri od spodaj navedenih pogojev:

 

 

– tradicija (prireditev se izvaja najmanj 5 let neprekinjeno),

 

 

– trajanje prireditve (prireditev traja več kot en dan neprekinjeno oziroma več kot en dan s prekinitvami),

 

 

– pestrost prireditve (v sklopu prireditve se dogaja več različnih dogodkov),

 

 

– število obiskovalcev (prireditev si je ogledalo več kot 300 obiskovalcev),

 

 

– skupno število nastopajočih je večje od 50.

 

 

Tradicijo prireditve se dokazuje z izjavo, ki jo poda organizator prireditve. Prireditev, ki se odvija neprekinjeno več kot pet let, je upravičena do dodatnih 10 točk za vsako leto.

 

 

Vsak dogodek v sklopu ene prireditve je upravičen do dodatnih 100 točk.

 

 

Organizator je upravičen do povračila določenih stroškov pogostitve, v višini od 100 do 300 točk, na podlagi ustreznih računov.

 

 

Stroški organizacije (nabava materiala …) se dokazujejo z ustreznimi računi. Do dodatnih so upravičeni organizatorji, ki razpolagajo z računi za ozvočenje oziroma so strošek ozvočenja poravnali v sklopu stroška rezervacije dvorane (na podlagi računa) oziroma so si ozvočenje izposodili in ga postavili v lastni režiji, kar dokazujejo z izjavo o lastnem delu.

 

 

Na podlagi ustreznih računov so organizatorji upravičeni tudi do delnega povračila stroškov gostujočih skupin, ansamblov …

 

 

Stroške redarske službe organizator dokazuje z ustreznimi računi ali izjavo organizatorja.

 

 

Do povračila delnih stroškov tiska so upravičeni organizatorji bodisi na podlagi ustreznih računov ali izjave.

 

 

Pod druge specifične stroške se štejejo vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji velike prireditve.

 

 

Upravičenost do višine točk pri posameznem merilu presojala komisija, glede na ustrezne račune in izjave, ki jih priložijo organizatorji posameznih prireditev.

 

 

12. člen

 

 

V primeru, da se sredstva namenjena sofinanciranju večjih prireditve po razpisu za tekoče leto ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo v naslednje leto in se za ta znesek povišajo sredstva na proračunski postavki namenjeni za sofinanciranje prireditev.

 

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

13. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04 in 23/06).

 

 

14. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-0001/2008-8

 

 

Divača, dne 31. januarja 2008

 

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.