New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. redni seji dne 17. 3. 2016 sprejel

O D L O K 

o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun 

leta 2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 

2.374.340,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

1.850.140,00

70

DAVČNI PRIHODKI 

1.676.100,00

 

700 Davki na dohodek in dobiček 

1.560.000,00

 

703 Davki na premoženje 

105.100,00

 

704 Domači davki na blago in storitve 

11.000,00

 

706 Drugi davki

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

174.040,00

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 

80.060,00

 

711 Takse in pristojbine 

3.000,00

 

712 Globe in druge denarne kazni 

3.000,00

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 
 

714 Drugi nedavčni prihodki 

87.980,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

225.000,00

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

100.000,00

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 
 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopr. dolgor. sredstev 

125.000,00

73

PREJETE DONACIJE

 
 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 
 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI 

299.200,00

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

299.200,00

 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna –EU

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

2.303.455,00

40

TEKOČI ODHODKI 

735.190,00

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

166.500,00

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

24.300,00

 

402 Izdatki za blago in storitve 

480.390,00

 

403 Plačila domačih obresti

 
 

409 Rezerve 

64.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI 

876.665,00

 

410 Subvencije 

24.830,00

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 

163.620,00

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

58.800,00

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

629.415,00

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

676.600,00

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

676.600,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

15.000,00

 

430 Investicijski transferi JP 

10.000,00

 

432 Investicijski transferi pror. up. 

5.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

70.885,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

750 Prejeta vračila danih posojil

 
 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 
 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 
 

440 Dana posojila

 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb

 
 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 
 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

 
 

500 Domače zadolževanje

 

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILA DOLGA

 
 

550 Odplačila domačega dolga

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

70.885,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 

XI.

NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 
 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 
 

9009 Splošni sklad za drugo

63.896,31

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine www:turnisce.si.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.  prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD.

2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se uporabi kot namenska sredstva za ureditev infrastrukturnih objektov odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporablja za urejanje infrastrukturnih objektov za izvajanje javne službe odlaganja in predelave komunalnih odpadkov

4. omrežnina, ki se uporablja kot namenska sredstva za vlaganje v infrastrukturne objekte za oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Turnišče

6. komunalni prispevki, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganja za pripravo infrastrukture na parcelah za gradnjo

7. kupnine, najemnine, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v gradnjo novih stanovanj

8. prihodki od prodaje zemljišč, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v pridobitev stvarnega premoženja občine

9. davek na nepremičnine, ki se uporablja kot namenska sredstva za pripravo infrastrukture na zemljiščih za gradnjo.

Pravice porabe na posameznih zgoraj navedenih proračunskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

 

4. člen 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

5. člen 

 

Župan je pooblaščen, da s sklepom sprejme in potrjuje investicijsko dokumentacijo (Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP) za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednost projektov odstopa za največ 50 %.

 

6. člen 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen 

 

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 20.000 evrov, v višini 14.000 evrov pa je proračunski sklad CEROP (sklep skupščine).

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 

 

8. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 dolžniku do višine 500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

9. člen 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Turnišče, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 10.000,00 evrov.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

10. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

11. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3/2016-12R

Turnišče, dne 17. marca 2016

 

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.