New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, 14. člena statuta KS Turnišče in odločitve krajanov Krajevne skupnosti Turnišče na referendumu dne 18. 8. 1996 je svet Krajevne skupnosti Turnišče na seji dne 22. 8. 1996 sprejel

 

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče

 

1. člen

 

Na območju Krajevne skupnosti Turnišče se po odločitvi krajanov na referendumu dne 18. 8. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2001.

 

2. člen

 

S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 47.200.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije v naselju Turnišče 45,000.000 SIT
– vaško-komunalna dela 2,200.000 SIT.

 

3. člen

 

Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Turnišče in samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo dejavnost v KS Turnišče ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Turnišče, in sicer v naslednji višini:
2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače in nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu
5% od katastrskega dohodka iz kmetijstva
2% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek)
2% od bruto zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,
2% od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje trimesečje v RS občani, ki so zaposleni v tujini.

 

4. člen

 

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

 

5. člen

 

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke – izpostava Lendava.
Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo bo izstavil svet KS Turnišče.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Turnišče dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

 

6. člen

 

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Turnišče 5l920-842-132-82042.

 

7. člen

 

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS Turnišče ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru občanov KS Turnišče o uporabi zbranih sredstev.

 

8. člen

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1996.

 

Št. 9/96-2

Turnišče, dne 23. avgusta 1996.

 

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Turnišče
Alojz Lebar l. r.