New Page 1

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2,27/08-odl.US, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16/ odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819),  in 61. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16 in 27/17) je Občinski svet Občine Veržej na  23.redni seji dne 22. februarja 2018  sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2018

 

I.         Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

II.        Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/ Konto

proračun leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                                   

1.394.222

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.131.146

70 DAVČNI PRIHODKI                                                                 

915.023

700 Davki na dohodek in dobiček                                    

731.022

703 Davki na premoženje                                            

94.601

704 Domači davki na blago in storitve                            

89.400

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                            

216.123

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      

117.880

711 Takse in pristojbine                                                      

1.500

712 Globe in druge denarne kazni

40.400

714 Drugi nedavčni prihodki

56.343

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                               

263.076

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

263.076

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                     

1.585.622

40 TEKOČI ODHODKI                                                          

384.062

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                          

 105.742

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          

16.771

402 Izdatki za blago in storitve                                     

241.283

403 Plačila domačih obresti                                        

6.520

409 Rezerve                                                       

13.746

41 TEKOČI TRANSFERI                                                            

583.063

410 Subvencije                                                            

30.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            

318.911

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  

61.191

413 Drugi tekoči domači transferi                                    

172.961

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                               

          512.076

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    

512.076

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                         

106.421

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski      uporabniki 

93.549

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

12.872

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                                                         

         -191.400

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2018

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.  RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

98.776

 50 ZADOLŽEVANJE

98.776

500 Domače zadolževanje                                                                               

98.776

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

69.773

 55 ODPLAČILO DOLGA (550)

69.773

550 Odplačila domačega dolga                   

69.773

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-162.397

X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

29.003

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)                                                            

191.400

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEK. LETA                  

166.483

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

III.      Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanja proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

4. člen

(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna Občine Veržej so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:

·       prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,

·       prihodki iz naslova požarne takse,

·       prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,

·       prihodki iz EU za investicije,

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(sredstva za delovanje proračunskih uporabnikov)

Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa. Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem proračunskem letu je 31. oktober.

 

6. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah  pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

7. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)

Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti- 41) ne sme presegati 50 % pravic porabe proračuna za leto 2018.

Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1.    Podračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 1.300,00 EUR.

O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in v zaključnem računu proračuna.

 

10. člen

(proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

 

11. člen

(likvidnostno zadolževanje)

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5 %  vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

12. člen

(rebalans proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

 

13. člen

(odredbodajalec)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.

 

14. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.

 

IV.       Obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja

 

15. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine 80.000,00 EUR.

Občina Veržej za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2018 ne bo dajala poroštev

 

16. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2018 se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta.  

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2018 smejo izdajati poroštva le s soglasjem občinskega sveta. 

 

V.         Nadzor

 

17. člen

(nadzor nad porabo proračunskih sredstev)

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.

 

VI.       Prehodne in končne določbe

 

18. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Veržej v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

19. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2018-3

Datum: 22. 2. 2018

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan