New Page 1
Št. 430-0011/2023-3 (620) Ob-1937/23, Stran 780

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

 

javni razpis 

za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2023.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2023 na naslednjih področjih:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),

– gledališka in lutkovna dejavnost,

– plesna dejavnost,

– fotografska, filmska in video dejavnost,

– likovna dejavnost,

– literarna dejavnost,

– večzvrstna dejavnost.

3. Namen in cilj javnega razpisa

Namen razpisa je finančno podpreti redno dejavnost oziroma program delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2023. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2023 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;

– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;

– ima potrjen program s strani izvršnega organa društva;

– deluje na področju kulture najmanj eno leto.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravičenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2023 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

7. Razpisni kriteriji

a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna področja so:

– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega programa,

– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,

– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo programa (kadrovska, tehniška in organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,

– število članov društva oziroma sekcije,

– raven prijavljenega programa dosega oziroma presega občinski nivo,

– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.

b) Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2023.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023. Zadnji rok za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2023.

9. Rok razpisa: razpis je odprt od 7. 4. 2023 do 8. 5. 2023.

10. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec,

– vzorec pogodbe.

Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,

– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 2023 – dejavnost«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni programi 2023 – dejavnost« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 9. 5. 2023. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

 

Mestna občina Murska Sobota