New Page 2

 

Svet Občine Trebnje je na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/95) na svoji 20. seji dne 29. 11. 1996 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje, v delih, ki se nanašajo na zajetje pitne vode Zaloka v dolini Bistrice pri Šentrupertu, ki ga je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. iz Ljubljane v novembru 1996.

 

 

2. člen

 

 

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, v Trebnjem. Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

V času javne razgrnitve bo Občina Trebnje sprejemala pisne pripombe in dopolnitve na razgrnjeni osnutek. Pisne pripombe je možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki se nahaja na Občini Trebnje.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 004-1/96-10

Trebnje, dne 29. novembra 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.