New Page 2

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št.94/2007 – UPB3,  45/2008, 83/2012 in 68/2017) in 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 49/2017) je Občinski svet Občine Vitanje na 23. redni seji dne 21.6.2018 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VITANJE

 

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Vitanje se imenujejo:

Irena Nečemer, Oplotniška c.1/a, 3210 Slovenske Konjice, za predsednico,

Viktorija Kričaj, Ljubnica 1, 3205 Vitanje, za namestnico predsednice,

Dejan Fijavž, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje, za člana,

Ivan Oprešnik, Štajnhof 13, 3205 Vitanje, za namestnika člana,

Anton Kuzman, Sp. Dolič 9, 3205 Vitanje, za člana,

Drago Lužnik, Sp. Dolič 41, 3205 Vitanje, za namestnika člana,

Boštjan Ošlak, Sp. Dolič 37, 3205 Vitanje, za člana,

Agica Kotnik, Sp. Dolič 30, 3205 Vitanje, za namestnico člana.

 

II.

Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta, in sicer od 30. 6. 2018 do 30. 6. 2022.

 

III.

Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.

 

IV.

Mandat predhodne Občinske volilne komisije poteče z dnem 29. 6. 2018.

 

V.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-007/2018 - 006

Datum: 22.6.2018

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan