New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Rogašovci ( Uradno glasilo slovenskih občin 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na 2. seji, dne 16. 2. 2023, sprejel

 

SPREMEMBE PRAVILNIKA

O NAGRADAH DIPLOMANTOM DODIPLOMSKEGA IN PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA OBČINE ROGAŠOVCI

 

1. člen

Spremeni se 3. člen Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015) tako, da se po novem glasi: »Nagrade se podeljujejo diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija:

1. za raven izobrazbe 6/1: višješolski strokovni program

2. za 1. Bolonjsko stopnjo- raven izobrazbe 6/2: visokošolski strokovni in univerzitetni program,

3. za 2. Bolonjsko stopnjo- raven izobrazbe 7: magisterij stroke,

4. za 3. Bolonjsko stopnjo-raven izobrazbe 8/2: doktorat znanosti,

ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Rogašovci.«

 

2. člen

Spremeni se 7. člen citiranega Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci  tako, da se po novem glasi:

»Višina nagrade študentom za;

1. raven izobrazbe 6/1: višješolski strokovni program znaša 300 EUR.

2. 1. Bolonjsko stopnjo - raven izobrazbe 6/2: visokošolski strokovni in univerzitetni program znaša 500 EUR.

3. 2. Bolonjsko stopnjo - raven izobrazbe 7: magisterij stroke znaša 700 EUR.

4. 3. Bolonjsko stopnjo - raven izobrazbe 8/2: doktorat znanosti znaša 1000 EUR.«

 

3. člen

Ostale določbe cit. Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci se ne spreminjajo.

 

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-6/2015-6

Datum: 16. 2. 2023

 

 

Občina Rogašovci

 

Rihard Peurača, župan