New Page 2

Številka:

007-0003/2019-1 (500)

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 6. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP in 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 3. in 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečičeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16 in 15/17 - odl. US), Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 16/18), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 4. člen Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 39/15) in 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

6.3.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

4. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo