New Page 2

 

Na podlagi 11. člena Statuta Občine  Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/99, Primorske novice  Uradne objave, št. 38/03, 19/04, 11/05 in 35/05), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07) in 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 22.05.2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o avto-taksi dejavnosti v Občini Tolmin

 

 

I.  SPLOŠNE  DOLOČBE

 

 

1.  člen

 

 

Odlok o avto-taksi dejavnosti v Občini Tolmin (v nadaljevanju Odlok) predpisuje osnove za ureditev avto-taksi  pogojev in postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti, način opravljanja avto-taksi prevozov, nadzora in kazenske določbe na območju Občine Tolmin.

 

 

2. člen

 

 

Avto-taksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po enem naročilu  za eno plačilo prevoznine.

 

 

Avto-taksi prevoz se na območju Občine Tolmin lahko opravlja le na podlagi dovoljenja  izdanega v skladu s tem Odlokom.

 

 

3. člen

 

 

S tem Odlokom se urejajo samo tisti prevozi, ki se začnejo  na območju Občine Tolmin, ne glede na nadaljevanje relacije.  Prevozniki, ki nimajo dovoljenja Občine  Tolmin,  ne smejo prevzemati potnikov  na  njenem  območju.

 

 

II.  POGOJI   IN   POSTOPEK  PRIDOBITVE   DOVOLJENJA  AVTO-TAKSI

 

 

     DEJAVNOSTI

 

 

4.  člen

 

 

Pravico za opravljanje  dejavnosti avto-taksi prevozov na območju Občine Tolmin  lahko pridobijo pravne ali fizične osebe z dovoljenjem za opravljanje avto-taksi prevozov, ki ga izda Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin (v nadaljevanju pristojni organ).

 

 

Za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov na območju Občine Tolmin mora prevoznik izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

- imeti mora veljavno licenco za opravljanje avto-taksi prevozov,

 

 

- prevoznik oziroma njegovi vozniki avto-taksi vozil morajo imeti opravljen izpit o poznavanju  območja občine Tolmin in njenih lokalnih značilnostih,

 

 

- voznik mora govorno in pisno obvladati slovenski jezik.

 

 

Vsebino iz druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena opredeli župan s posebnim sklepom.

 

 

5. člen

 

 

Vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov se vloži pri pristojnem organu. Priloži se ji  fotokopije naslednjih dokumentov:

 

 

- odločba o podelitvi licence za opravljanje avto-taksi prevozov,

 

 

- izvod licence iz prejšnje alineje za vsako avto-taksi vozilo, s katerim bo prevoznik opravljal avto-taksi prevoze,

 

 

- vozniško dovoljenje voznika avto-taksija,

 

 

- kopija prometnega dovoljenja za avto-taksi vozilo,

 

 

- dve fotografiji voznika,

 

 

- potrdilo za prevoznika oziroma vsakega voznika o opravljenem izpitu o poznavanju območja Občine Tolmin in njegovih lokalnih posebnosti.

 

 

Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.         

 

 

6. člen

 

 

Izpit o poznavanju območja Občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti opravi vsak voznik avto-taksija pri komisiji, ki jo določi župan Občine Tolmin  v roku enega meseca po sprejetju tega Odloka.

 

 

Voznik za opravljanje izpita plača pristojbino v znesku 20,00 evrov.

 

 

7. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji  iz  4. in 5. člena  tega Odloka, pristojni  organ  izda dovoljenje za   opravljanje avto-taksi prevozov na območju Občine Tolmin. Dovoljenje se izda v toliko izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.

 

 

Dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov se izda za obdobje, ki je enako obdobju veljavnosti licence za opravljanje avto-taksi prevozov.

 

 

8. člen

 

 

Avto-taksi prevoznik mora najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja vložiti pri pristojnem organu vlogo za podaljšanje dovoljenja.

 

 

9. člen

 

 

V kolikor je vloga iz prejšnjega člena nepopolna, pristojni organ pozove prosilca, da vlogo v osmih dneh dopolni.

 

 

10. člen

 

 

Če prosilec ne izpolnjuje s tem Odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, izda pristojni organ v roku 30 dni od prejema vloge odločbo,  s katero vlogo za izdajo dovoljenja zavrne. 

 

 

Pristojni organ  ima možnost izdati negativno odločbo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje  prevozov tudi  v primeru, ko se na podlagi uradnih evidenc pristojne občinske inšpekcijske ali redarske  službe ugotovi več kot pet kršitev  določb tega Odloka v obdobju veljavnosti dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov.

 

 

Ne glede  na določila prejšnjega  odstavka tega člena lahko pristojni organ ob izpolnjevanju zakonskih in s tem Odlokom določenih  pogojev izda dovoljenje, če je od zadnje kršitve tega Odloka preteklo 1 leto.

 

 

Zoper odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve možna pritožba na župana Občine Tolmin.

 

 

11. člen

 

 

Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja, predvsem  pa preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup dodatnega  vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika,  prijaviti pristojnemu organu v roku  8 dni od nastanka spremembe.

 

 

Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti se izvrši z vlogo,  ki ji je potrebno priložiti originale vseh izvodov dovoljenja.

 

 

12. člen

 

 

Za postopek podaljšanja oziroma spremembe  dovoljenja za opravljanje  prevozov se smiselno uporabijo  določila od  4. do 10. člena tega Odloka.

 

 

13. člen

 

 

Pristojni organ po uradni dolžnosti z odločbo prekliče dovoljenje v kolikor izve, da je bila prevozniku preklicana ali odvzeta licenca. O preklicu dovoljenja obvesti pristojne občinske inšpekcijske službe.

 

 

Zoper odločbo o preklicu dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od njene vročitve možna pritožba na župana  Občine Tolmin.

 

 

14. člen

 

 

Dovoljenje se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.

 

 

Dovoljenje vsebuje naslednje podatke: ime in priimek oz. naziv firme prevoznika, naslov oz. sedež prevoznika, kraj in datum izdaje ter čas veljavnosti dovoljenja, ime in priimek zaposlenega voznika, znamko,  tip in registrsko številka vozila. 

 

 

Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju Občine Tolmin z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod dovoljenja mora biti v avto-taksi vozilu.

 

 

III.  NAČIN    OPRAVLJANJA  AVTO -TAKSI  PREVOZOV

 

 

15. člen

 

 

Prevozi se opravljajo na naslednji način:

 

 

- z mesta, ki ga naroči naročnik,

 

 

- z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila.                                                

 

 

16. člen

 

 

Avto-taksi voznik ne sme  brez upravičenega razloga odkloniti naročila za prevoz.

 

 

Avto-taksi voznik ni dolžan voziti oseb, ki bi lahko poškodovale vozilo zaradi zaužitega alkohola ali mamil, napadalnih oseb ter oseb, ki bi same,  s svojimi stvarmi ali na kakšen drug način lahko poškodovale ali onesnažile vozilo, razen v primerih, ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se ponesrečile v prometnih, naravnih nesrečah ali kako drugače.

 

 

Avto-taksi voznik mora sprejeti  potnikovo osebno prtljago,  če njena velikost  ne presega velikosti  prtljažnika.

 

 

17. člen

 

 

Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu je potrebno ravnati skladno s predpisi o najdenih predmetih.

 

 

18. člen

 

 

 

 

 

Avto-taksi vozilo mora imeti v skladu z določili  Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04) naslednjo opremo:

 

 

- svetlobni napis »TAXI«,

 

 

- taksimeter z vgrajenim tiskalnikom za izpis računa,

 

 

- cenik avto-taksi prevozov na vidnem mestu v vozilu,

 

 

- ime in priimek ter fotografija voznika,

 

 

- oznaka »TAKSI«, podatki o firmi, njenem sedežu ter telefonska številka

 

 

avto-taksi prevoznika na zunanji levi in desni strani vrat,

 

 

- oznaka firme in njen sedež, ter številka telefona, na vidnem delu na sprednji notranji strani  v vozilu,

 

 

- licenca za vozilo,

 

 

- brezhibno vozilo po ustreznih predpisih.

 

 

- dovoljenje občine Tolmin za opravljanje avto-taksi prevozov.

 

 

19. člen

 

 

Voznik je dolžan naročeno vožnjo opraviti v skladu z naročilom in sicer po najkrajši oz. najprimernejši poti.

 

 

V primeru, da voznik iz objektivnih razlogov ne more dokončati začete vožnje, je dolžan potniku zagotoviti v najkrajšem možnem času drugo avto-taksi vozilo ali drug prevoz.

 

 

Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno mesto.

 

 

Voznik mora izdati  račun za opravljeno vožnjo po ceniku iz prejšnjega člena.

 

 

20. člen

 

 

Odločitev o prevozu živali v spremstvu potnikov sprejme voznik po lastni presoji.      

 

 

IV.  NADZOR

 

 

21. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem določil tega Odloka opravlja občinska inšpekcijska in v okviru

 

 

svojih pristojnosti tudi  redarska  služba Občine Tolmin, ki sta dolžni poročilo  o izrečenih kaznih za posameznega  prevoznika dostavljati pristojnemu oddelku Občine Tolmin.

 

 

V.  KAZENSKE  DOLOČBE

 

 

                                                                 22. člen

 

 

Z globo 418,00 evrov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik ali pravna oseba,

 

 

če opravlja prevoze z vozili oziroma vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (14.  člen).

 

 

Z globo 209,00 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek  iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

 

23. člen

 

 

Z globo 63,00 evrov se kaznuje voznik oziroma prevoznik, ki:

 

 

- nima v avto-taksi vozilu izvoda dovoljenja (14. člen),

 

 

- brez upravičenega razloga odkloni prevoz oseb (1. odstavek 16. člena),

 

 

- ne sprejme prevoza prtljage (3. odstavek 16. člena),

 

 

- ne opravi prevoza v skladu z naročilom oziroma po najkrajši ali najprimernejši poti (1. odstavek 19. člena),

 

 

- ne zagotovi nadomestnega prevoza (2. odstavek 19. člena).

 

 

VI. PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE

 

 

24. člen

 

 

Obstoječi avto-taksi prevozniki, ki ob uveljavitvi tega Odloka opravljajo dejavnost avto-taksi prevozov na območju Občine Tolmin in želijo še naprej opravljati to dejavnost, se morajo uskladiti z določili tega Odloka v roku šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.                                              

 

 

25. člen

 

 

Ta  Odlok začne veljati  petnajsti dan po objavi v časopisu Primorske novice  Uradne objave.

 

 

 

 

 

Številka: 032-0003/2006

 

 

Datum:   23.05.2007

 

 

                                                                                              UROŠ BREŽAN,

 

 

                                                                                                   ŽUPAN