New Page 1

Številka: 03230-1/2015

Datum: 18.03.2015

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

 

Sklicujem

 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

ki bo v četrtek, 26. marca 2015, ob 17. 00

 

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1. Potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (gradivo);

2. Pregled varnostne situacije na območju občine Sv. Trojica v letu 2014 (gradivo);

3. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 (gradivo);

4. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 (gradivo);

5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu (gradivo);

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna za leto 2014 (gradivo);

7. Zaključni račun Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014 (gradivo);

8. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 (gradivo);

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav., župan