Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in dopolnitve) ter 15. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 8. maja 2003, sprejel
 
ODLOK
 
 
o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003
 
 
1. člen
 
V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003 (MUV, št. 30/2002) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
 
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
 
Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
Skupina/Podskupina kontov
v 000 SIT
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
460.050
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
260.585
 
 
70 DAVČNI PRIHODKI
195.233
 
 
700 Davki na dohodek in dobiček
123.083
 
 
703 Davki na premoženje
51.340
 
 
704 Domači davki na blago in storitve
20.810
 
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI
65.352
 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
11.250
 
 
711 Takse in pristojbine
1.862
 
 
712 Denarne kazni
0
 
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.710
 
 
714 Drugi nedavčni prihodki
35.530
 
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI
9.946
 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.446
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč
4.500
 
 
73 PREJETE DONACIJE
0
 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI
189.519
 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
189.519
 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
459.200
 
 
40 TEKOČI ODHODKI
156.351
 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
50.522
 
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.093
 
 
402 Izdatki za blago in storitve
96.006
 
 
403 Plačila domačih obresti
550
 
 
409 Rezerve
2.180
 
 
41 TEKOČI TRANSFERI
142.296
 
 
410 Subvencije
3.900
 
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
37.561
 
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
17.782
 
 
413 Drugi tekoči domači transferi
83.053
 
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
142.778
 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
142.778
 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.775
 
 
430 Investicijski transferi
17.775
 
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
850
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
 
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
 
440 Dana posojila
0
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
 
 
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)
850
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
 
 
50 ZADOLŽEVANJE
0
 
 
500 Domače zadolževanje
0
 
 
IX. ODPLAČILA DOLGA
850
 
 
55 ODPLAČILA DOLGA
850
 
 
550 Odplačila domačega dolga
850
 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
- 850
 
 
XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)
0
 
 
 
Splošni del proračuna - pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, ki je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in posebni del proračuna, v katerem so odhodki razvrščeni po področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
 
2. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z dnevom objave.
 
 
Župan
Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 403-02-001/03
Datum: 8. maj 2003