New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 25. člena Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/97 – popr., 40/99, 3/00, 13/00 – popr., 32/00 – popr. in 29/02) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 16. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču

 

 

1. člen

 

 

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja lahko presega število, kot izhaja iz 2. točke prvega odstavka 25. člena Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, za največ enega otroka.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2004 dalje.

 

 

Št. 642-01-2/02

 

 

Zavrč, dne 29. aprila 2004.

 

 

 Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.