New Page 1

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popravek sklepa US, 59/99 - odločba US, 70/00, 100/00, 28/01 - odločba US, 16/2002 – odločba US in 51/2002), 57. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS 58/03) in 47. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 01/99, 01/01 in 03/02), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 8. redni seji, dne 15- 12. 2003 sprejel

 

ODLOK

O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE

UPRAVE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

1)     Ta odlok določa novo organizacijo in delovno področje občinske uprave občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: občinske uprave), ki je bila ustanovljena z Aktom o organiziranju in delovanju področij občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

2)     S tem odlokom se ustanovi organ občinske uprave ter določi njegovo delovno področje (v nadaljevanju: organ občinske uprave).

 

3)     Organ občinske uprave neposredno izvaja upravne naloge občine.

 

4)     Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, statuta občine Cerklje na Gorenjskem, odlokov in drugih veljavnih predpisov.

 

5)     Občinska uprava izvaja tudi strokovne naloge za potrebe drugih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je občina, če je v njihovem ustanovnem aktu tako določeno.

 

2. člen

1)     V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

 

3. člen

1)     Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

          Upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge.

          Občinska uprava: enovit upravni organ, ki je ustanovljen za opravljanje upravnih nalog,

          Režijski obrat: notranja organizacijska enota, ki se lahko ustanovi s tem odlokom  na področju okolja, prostora, gospodarskih javnih služb,  gospodarstva in nepremičnin.

          Predstojnik občinske uprave: je župan, ki usmerja in nadzira  občinsko upravo,

          Direktor občinske uprave: je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi  delo občinske uprave,

          Akt o sistemizaciji: je pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan.

 

4. člen

1)     Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonodajo na področju lokalne samouprave izvaja občinska uprava za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev in sicer:

1.1                      Izvršilne naloge: izvrševanje zakonov, podzakonskih aktov ter občinskih predpisov;

1.2                      Inšpekcijski nadzor: izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov;

1.3                      Sodelovanje pri oblikovanju politik razvoja posameznih področij:  pripravljanje predlogov splošnih in posamičnih aktov ter drugih gradiv in zagotavljanje strokovne pomoči pri oblikovanju politik;

1.4                      Razvojne naloge: spremljanje stanja na področjih, ki so v pristojnosti občine in skrb za njihov razvoj v skladu s sprejeto politiko občine;

1.5                      Izvajanje in razvoj gospodarskih javnih služb;

1.6                      Upravljanje premoženja občine.

 

5. člen

1)     Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.

 

2)     Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave. Če občina nima direktorja, delo občinske uprave neposredno vodi župan občine ali od njega pooblaščena oseba.

 

6. člen

1)     Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan.

 

2)     Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

 

3)     Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila  ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.

 

7. člen

1)     Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.

 

2)     Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.

 

3)     Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.

 

4)     Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan ali direktor občinske uprave, če ga za to pooblasti župan.

 

8.člen

1)     Občinska uprava pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti sodeluje z drugimi lokalnimi skupnostmi in z združenji lokalnih skupnosti, z občinskimi javnimi službami, upravno enoto ter drugimi državnimi organi.

9. člen

1)     Občinska uprava  za svoje storitve lahko zaračunava pristojbine samo v skladu z zakonom. Višino pristojbine za posamezno storitev zaračunava na podlagi cenika,ki ga sprejme župan občine. Za zaračunane pristojbine izdaja uporabnikom račune.

 

10. člen

 

1)     V upravnih stvareh iz občinske pristojnosti  odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.

 

2)     O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

 

3)     O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave   v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

11. člen

1)     V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

 

2)     Inšpekcijsko nadzorstvo lahko neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje predpisane z zakonom o upravi.

 

3)     Inšpekcijsko nadzorstvo v občini lahko po pooblastilu župana opravljajo inšpektorji, ki niso uslužbenci občine.

 

12. člen

1)     Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.

 

2)     Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.

 

3)     Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno in nepristransko. Biti mora lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave,  kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.

 

4)     Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotovanju interesov, bodisi, da je to navzkrižje resnično ali možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni interes.

 

5)     Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.

 

6)     Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.

 

7)     S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.

13. člen

1)     Položaj,  na katerem se opravljajo naloge vodenja občinske uprave, je položaj   direktorja občinske uprave.

 

2)     Naloge notranjega revizorja se s pogodbo poverijo zunanjemu izvajalcu,  naloge pooblaščenca za varnost in zdravje ter zaščito in reševanja pa opravlja direktor občinske uprave ali od župana pooblaščena oseba.

14. člen

 O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv  odloča župan.

 

1)     Direktorja občinske uprave  imenuje na  položaj župan.

 

15. člen

1)     Direktor občinske uprave  je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti.

 

16. člen

 

1)     Direktor občinske uprave mora:

·                  imeti najmanj srednjo izobrazbo, lahko ima višjo strokovno izobrazbo, visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo,

·                  izpolnjevati  mora pogoje, ki so potrebni za odločanje v upravnem postopku ter

·                  izpolnjevati  mora tudi druge pogoje v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest.

 

17. člen

1)     Direktor občinske uprave je za svoje delo in za delo občinske uprave odgovoren županu.

 

18. člen

1)     Delo občinske uprave je javno in se uresničuje z uradnimi sporočili in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obveščanja ter na druge  načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

 

2)     O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, direktor občinske uprave in uslužbenec zadolžen za stike z javnostjo, po pooblastilu župana ali direktorja pa tudi drugi javni uslužbenci.

3)     Občinska uprava v svetovnem spletu objavlja katalog informacij javnega značaja in posreduje informacije o svojem delu.

 

II.        NOTRANJA  ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE IN NJENO DELOVNO PODROČJE

 

19. člen

1)     Notranja organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske  uprave ter procesom, ki potekajo  v občinski upravi.

 

2)     Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

·                  strokovno,  učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog,

·                  smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,

·                  koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,

·                  učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,

·                  usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter

·                  učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

 

20. člen

 

1)     Za izvajanje upravnih nalog se v Občini Cerklje na Gorenjskem ustanovi enovit organ Občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

2)     Za izvajanje nalog občinskega redarstva in občinske inšpekcije se lahko zaposli uslužbence, delo se lahko poveri zunanjim izvajalcem ali pa se za izvajanje nalog občinske inšpekcije ustanovi skupni organ za več občin. 

21. člen

1)     Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja uprava, se delo lahko s pogodbo odda javnemu podjetju ali pa se ustanovi nesamostojni režijski obrat.

 

1.1.   Režijski obrat se lahko ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno za tako gospodarsko javno službo  ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesijo.

1.2.   Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota pri občinski upravi. Za delovanje režijskega obrata se  upoštevajo predpisi na področju gospodarskih javnih služb.

1.3.   Delovno področje  režijskega obrata se natančneje določi z aktom o sistemizaciji.

 

22. člen

1)     Občinska uprava pripravlja:

·                  predloge programov in finančnih načrtov za proračun,

·                  izvršuje proračun,

·                  opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poročila in predloge iz svojega delovnega področja,

·                  upravlja s premoženjem občine in opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem in

·                  pripravlja predloge razvojnih  ter drugih programov in načrtov iz svojega področja in dela.

 

2)     Občinska uprava  je pristojna za vodenje zbirke informacij javnega značaja.

 

23. člen

1)     Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje delavcev različnih področij , se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.

 

2)     Projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se oblikujejo predvsem takrat, kadar naloge projektne skupine ali druge oblike sodelovanja presegajo obstoječo sistemizacijo ali kadar v okviru rednega delovnega časa ni mogoče zagotoviti izvedbo navedenih nalog.

 

3)     Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko določi župan. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike sodelovanje se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene  naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva  in druge pogoje za delo projektne skupine.

 

4)     Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za čas trajanja projekta.

 

24. člen

1)     Način vodenja  občinske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

25. člen

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

 

-        splošnih zadev,

-        razvoja,

-        javnih financ,

-        gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,

-        družbenih dejavnosti,

-        varstva okolja,  gospodarskih javnih služb in infrastrukture

-        urejanja prostora,

-        upravljanja z nepremičninami  v lasti občine,

-        prometa,

-        stanovanjskega gospodarstva

-        inšpekcijskega nadzorstva

-        občinskega redarstva,

-        zaščite in reševanja ter požarna varnost

-        notranja revizija

 

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine po posameznih področjih kot so:

·                  strokovna pomoč drugim  v okviru občinske uprave,

·                  finančna opravila po pooblastilu župana,

·                  javna naročila po pooblastilu župana,

·                  priprava  splošnih in posamičnih aktov, poročil in drugih gradiv ter druga dela po nalogu ali pooblastilu župana oziroma direktorja uprave.

 

26. člen

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

A.     splošne pravne zadeve:

·                  zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi

·                  vodenje upravnega postopka na drugi stopnji.

B.     kadrovske zadeve:

·                  priprava in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,

·                  izvajanje drugih kadrovskih zadev.

C.     naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave:

·                  razvoj in upravljanje občinskega informacijskega sistema,

·                  izvajanje načrta nabav za razvoj informacijskega sistema,

·                  vzdrževanje informacijske tehnologije in strojne opreme.

D.     naloge glavne pisarne:

·                  vodenje in  usklajevanje ter nadzor nad pretokom dokumentov,

·                  organizacija pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva in

·                  nudenje informacij strankam o poteku upravnih postopkov.

E.     naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov in opreme občinske uprave,

F.      naloge v zvezi z nabavo opreme in potrošnega materiala za delo občinske uprave.

 

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava tudi naslednje naloge:

A.     v zvezi z delovanjem organov občine in občinsko volilno komisijo,

B.     na področju vodenja zbirk občinskih predpisov in kataloga informacij javnega značaja

C.     na področju stikov z  javnostjo, informiranjem ter obveščanjem javnosti,

D.     protokol

E.     na področju mednarodnega sodelovanja.

 

27. člen

Na področju razvoja opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

-        pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma,

-        pospeševanje razvoja obrti,

-        pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,

-        priprava občinskega, regionalnega, subregionalnih in področnih razvojnih strategij in programov

 

28. člen

Na področju  javnih financ opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

A.     finančne naloge:

·                  strokovne naloge pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa proračuna,

·                  finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov  občine in občinske uprave,

·                  spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih  in obveščanje župana in direktorja o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov,

·                  neposredno upravljanje finančnega  premoženja občine in

·                  sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri upravljanju z občinskim premoženjem.

B.     računovodske naloge:

·                  vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih uporabnikov proračuna,

·                  vodenje centralne evidence premoženja občine in pravnih oseb v lasti občine in

·                  sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri upravljanju z občinskim premoženjem.

C.     izvajanje investicij iz načrta razvojnih programov:

·                  finančni nadzor nad izvajanjem investicij pri investicijskih projektih na področju komunalne infrastrukture, infrastrukture na področju družbenih dejavnosti,  stanovanjske gradnje in investicij občinske uprave, ki so s  sprejetim proračunom vključene v načrt razvojnih programov.

D.     Predpisovanje občinskih davkov in dajatev

·                  priprava splošnih  in posamičnih aktov v zvezi z občinskimi davki in dajatvami

·                  izvedba postopkov odmere in pobiranja,

·                  izdelava in vzdrževanje baz podatkov za potrebe odmere in pobiranja.

 

29. člen

Na področju gospodarstva in kmetijstva opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·                  izvaja upravne naloge na področju turizma in trgovine,

·                  pripravlja predloge ukrepov pospeševanja drobnega gospodarstva, turizma in kmetijska,

·                  izvaja ukrepe pospeševanja drobnega gospodarstva, turizma in kmetijska,

·                  izvaja ukrepe, povezane z odpravo posledic in pomočmi ob naravnih in drugih nesrečah, ki prizadenejo kmetijstvo,

30. člen

Na področju družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in razvoj naslednjih področij:

 

A.     Izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca;

B.     Kultura, varstvo kulturne dediščine ;

C.     Socialno varstvo;

D.     Šport;

E.     Zdravstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova ter izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti;

F.      Dejavnost mladih;

 

31. člen

Na področju varstva okolja, gospodarskih javnih služb in infrastrukture opravlja občinska uprava upravne naloge iz naslednjih področij:

 

A.     razvoj komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja in energetike,

B.     gospodarjenje s komunalno infrastrukturo,

C.     organizacija in izvajanje gospodarskih javnih služb

·                  oskrba z vodo,

·                  odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod,

·                  odvajanje meteorne vode,

·                  ravnanje z odpadki ( odvoz, deponiranje, zbirni centri, ekološki otoki, prebiranje odpadkov)

·                  pokopališka in pogrebna dejavnost,

·                  urejanje in vzdrževanje javnih površin ( zelenic, parkov, parkirišč, avtobusnih postajališč, otroških igrišč ipd. )

·                  vzdrževanje javne razsvetljave.

D.     organizacija oblik in načinov izvajanja gospodarskih javnih služb (javno podjetje, koncesija, in drugo)

·                  priprava splošnih in posamičnih aktov, s katerimi se ureja način izvajanja posameznih javnih služb,

·                  priprava aktov, s katerimi se organizira izvajanje javnih služb,

·                  sodelovanje v organih javnih zavodov  in javnih podjetij, ki izvajajo gospodarkse javne službe,

·                  spremljanje poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij  po občinah in dejavnostih

·                  priprava predlogov cen  izvajanja javnih služb,

·                  priprava razvojnih programov in sodelovanje pri pripravi razvojnih programov javnih zavodov, podjetij in izvajalcev javnih služb,

·                  nadzor nad izvajalci obveznih in neobveznih javnih služb,

E.     upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke katastra komunalnih naprav;

 

32. člen

Na področju urejanja prostora opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·        izvajanje dejavnosti upravljanja prostorskega informacijskega sistema (PIS), ki obsega pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave, in sicer z namenom nudenja storitve posredovanja kakovostnih podatkov glede stvarnih in pravnih lastnosti in značilnosti vseh vrst nepremičnin na območju občine, za potrebe odmere davkov in dajatev občne in za potrebe razvoja in načrtovanja prostora,

·        prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje,

·        prostorski razvoj občine in skladnost s programi obalnih občin, regije in države,

·        priprava lokacijskih informacij o možnih lokacijah in pogojih za graditev ter druge posege v prostor,

·        pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine (gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov, organizacijsko tehnične naloge v zvezi s pripravo in sprejemanjem aktov v skladu s predpisi o urejanju prostora, naselij in drugih posegov v prostor, oblikovanje razpisnih pogojev za pridobivanje ponudb, razpise in natečaje, ...),

·        vzpostavitev in vodenje podatkov o prostorskih aktih, upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke o prostorskih aktih,

·        informacijska podpora pri izdajanju lokacijskih informacij o možnih lokacijah in pogojih za graditev ter druge posege v prostor,

 

33. člen

Na področju upravljanja z nepremičninami v lasti občine opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

A.     evidentiranje in vrednotenje premoženja v lasti občine,

B.     gospodarjenje in upravljanje z objekti v lasti občine,

C.     nadzor nad izvajanjem nalog upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi prostori in drugo javno infrastrukturo, ki jo uporabljajo izvajalci na področju družbenih dejavnosti,

D.     izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,

E.     pridobivanje nepremičnega premoženja, ki je potrebno za izvedbo načrta razvojnih programov;

F.      gospodarjenje  in upravljanje  z zemljišči in javnimi površinami,

G.     upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke o zemljiščih in nepremičninah,

H.     opremljanje  zemljišč, ki so namenjena gradnji.

 

34. člen

Na področju  prometa opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·        vzpostavitev in vodenje katastra cest in banke cestnih podatkov,  upravljanje z občinskimi cestami,

·        urejanje in razvoj prometa,

·        vodenje postopkov in odločanje v zadevah iz področja cestnega prometa,

·        upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke iz področja cestnega prometa (kataster občinskih cest in prometne signalizacije ter drugih vsebin).

 

35. člen

Na področju  stanovanjskega gospodarstva opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·        pripravlja občinski stanovanjski program,

·        vodi evidenco občinskih stanovanj,

·        izvaja postopke oddaje občinskih stanovanj  v najem,

·        izvaja investicije in skrbi za upravljanje  občinskih stanovanj

·        izvaja pravice občanov na podlagi stanovanjskega zakona.

 

36. člen

Na področju  zaščite in reševanja opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·        izdeluje načrt zaščite in reševanja,

·        skrbi za izvajanje načrta zaščite in reševanja,

·        skrbi za organiziranje, opremljanje in usposabljanje za naloge zaščite in reševanja in požarne varnosti,

37. člen

Na področju  inšpekcijskega nadzorstva opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·        nadzor nad izvajanjem  občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

·        nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa, zakona o javnih cestah  ter vseh drugih zakonov, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora;

 

38. člen

Na področju  občinskega redarstva opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

·        opravlja naloge občinskega redarstva v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa,

·        druge naloge občinskega redarstva v skladu z odlokom o javnem redu in miru.

 

39. člen

1)     Občinski inšpektorji imajo pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pravice in obveznosti, ki jih določa zakon.

 

·                  Inšpektor je za svoje delo odgovoren županu oziroma direktorju uprave.

·                  Občinski inšpektorji, občinski redar  in drugi delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izkazujejo svojo pravico opravljati nadzor in druge ukrepe po tem odloku s službeno izkaznico. Obrazec izkaznice določi in izda župan, razen v kolikor z zakonom ali podzakonskimi predpisi ni določeno drugače.  

 

 

III. IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN ORGANA OBČINSKE UPRAVE

 

Notranja revizija

40. člen

1)  V občinski upravi se  v skladu s predpisi zagotovi delovanje notranje revizije.

 

2) Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja. Notranja revizija s sistematičnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obvladovanja tveganj, kontrol in postopkov vodenja pomaga organizaciji pri doseganju njenih ciljev.

Varnost in zdravje pri delu ter zaščita, reševanje in požarna varnost

 

41. člen

1)    V občinski upravi se zagotovi izvajanje nalog pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu ter izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja ter požarne varnosti.

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Akt o organizaciji in delovanju področij občinske uprave, ki ga je sprejel občinski svet 25. 09. 1995.

 

43. člen

Župan mora akt o sistemizaciji delovnih mest sprejeti najkasneje do 1.1.2004.

 

44. člen

Ta  odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem,  uporablja pa se od  1.1.2004 dalje.

 

Številka: 03201-01-38/2003

Datum: 15. 12. 2003                                                                                        

ŽUPAN

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj l. r.