New Page 2

 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,   št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 7. seji dne 1. oktobra 2015 sprejel

 

Odlok

o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče.

 

1.      Člen

S tem odlokom preneha veljati Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 56/98) zaradi njegove neskladnosti z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

 

2.      Člen

   Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

 

Številka: 0301-024/2015 Velike Lašče,

 dne 1. oktobra 2015

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.