New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16-odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 26. redni seji, dne 29.3.2018, sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE KIDRIČEVO

 

1. člen

V Statutu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) se v drugem odstavka 6. člena za besedo »Župan;« vstavi besedna zveza »Nadzorni odbor;«.

 

2. člen

V 9. točki prvega odstavka 7. člena se besedilo »vodnih virov« in vejica črtata.

 

3. člen

V petem odstavku 31. člena se za besedo »uporablja« vstavi beseda »svoj«, za besedo »žig« pa se postavi pika in črta besedilo »Občine Kidričevo – Občinska uprava«.

 

4. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 037-1/2017

Datum: 3.4.2018

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan