New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Kobilje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kobilje

Predlagatelj:

Župan Občine Kobilje

Zakonska podlaga:

49. a člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS, št. 94/2007- UPB, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 11/2018-ZSPDSLS-1 in 30/2018)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kobilje

Datum:

29.11.2019

Priloge:

/
Vabilo na sejo:

7. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Besedilo:

gradivo