New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 126/07) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/01.09. 2011) je občinski svet Občine Zavrč na 17 dopisni seji, dne 27.02. 2014 sprejel

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

1.  člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišče parc. št. 1018/1 k.o. 469 – Turški vrh.

2.  člen

Nepremičnina, navedena v I. točki tega sklepa preneha imeti značaj »javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe:

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč,

matična številka: 5883377,

 

do celote.

3.  člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 351-18/2013-009

Zavrč, dne: 27.02. 2014

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan