New Page 2

Na podlagi 57. člena in 4. točke 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.), v nadaljevanju besedila ZPNačrt ter 30. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 02/2011 – UPB 1) županja Občine Nazarje sprejme

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »GLIN«

I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Glin«, v nadaljevanju OPPN

Na podlagi pobude Občine Nazarje, se za ureditveno območje nekdanje tovarne Glin Nazarje »Glin« začne postopek priprave OPPN. Območje predvidene ureditve predstavlja obstoječe stavbno zemljišče v naselju Nazarje.

Obravnavano območje meri približno 20 ha. V skladu s prostorskimi planskimi akti občine je za območje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta. Območje je opredeljeno kot ureditveno območje za proizvodnjo iverk.

Občina Nazarje je dala pobudo za začetek postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta zaradi problemov koriščenja že zgrajenih objektov, ki so dotrajani in neuporabni za namen opravljanja njihove osnovne dejavnosti, dostop do objektov pa je zaradi različnega lastništva otežen in neurejen. Poleg tega območje ni ustrezno opremljeno z gospodarsko javno infrastrukturo.

II. Pravna podlaga za pripravo OPPN Glin

Pravna podlaga za pripravo (izdelavo) so:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.), v nadaljevanju ZPNačrt,

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur.l. RS, št. 99/2007),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 02/02 in 08/02-popravek).

III. Območje urejanja in program

Območje urejanja obsega zemljišče, ki meri cca 20,0 ha ter je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta predeljena s prostorskim planskim aktom občine Nazarje. Zajema zemljišča parc. št. 490/01, 490/02, 490/03, 490/04, 490/05, 490/06, 490/09, 490/11, 490/12, 490/13, 490/14, 490/15, 490/16, 490/17, 490/18, 490/19, 490/20, 490/21, 491/01, 491/02, 495/02, 495/03, 495/04, 495/06, 495/07, 495/08, 495/09, 495/10, 495/11, 497/06, 497/07, 497/08, 497/09, 501/01, 501/02, 501/03, 501/06, 501/07, 502/06, 502/08, 502/09, 503/03, 503/04, 507/05, 507/10, 507/11, 508/01, 513/01, 513/02, 513/03, 513/04, 513/05, 513/06, 513/07, 513/08, 513/09, 513/10, 516/01, 516/02, 517/00, 518/00, 526/04, 526/05, 529/02, 531/00, 535/01, 535/02, 535/03, 535/04, 535/05, 535/06, 541/07, 541/13, 541/19, 541/23, 541/32, 541/34, 541/35, 541/36, 541/37, 541/38, 541/39, 541/40, 541/41, 541/42, 541/43, 541/46, 541/47, 541/48, 541/49, 541/50, 541/51, 541/52, 541/53, 541/54, 541/55, 541/56, 541/57, 541/59, 541/60, 541/61, 541/62, 541/63, 541/64, 541/65, 541/66, 541/67, 541/69, 541/70, 541/71, 541/72, 546/00, 547/00, 921/01, 921/41, 921/42, 1183/01, 1196/05, 1196/07, 1196/12, 1196/13, 1196/14, 1196/15, 1200/02, 1200/02 vse k.o. Prihova.

Sestavni del tega OPPN Glin so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter nujne morebitne proti erozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve.

Predmet izdelave OPPN Glin so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljeno izvajanje proizvodnih dejavnosti. Območje proizvodnih dejavnosti, ki bo namenjeno industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.

IV. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnika in lokalne skupnosti.

Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:

- analizi stanja prostora in dejanske rabe,

- idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobude pobudnika in programskih izhodišč

občine,

- idejni zasnovi predvidenih objektov,

- idejni zasnovi krajinskih ureditev ,

- idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,

- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.

V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izdelovalcem OPPN, in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Nazarje.

V. Oblika in vsebina

OPPN Glin se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:

– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.);

– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravijo skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

VI. Roki izdelave

Faza

Rok izdelave

Nosilec

Sklep o pripravi OPPN in objava sklepa

marec 2011

občina

Osnutek OPPN za pridobitev smernic in odločitve o potrebnosti izvedbe CPVO

marec 2011

izdelovalec

Pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe CPVO

april 2011

občina

Pridobivanje in usklajevanje smernic

april 2011

občina

Dopolnjen osnutek OPPN (in izdelava variantnih rešitev)

maj, junij 2011

izdelovalec

Priprava okoljskega poročila in preverba kakovosti okoljskega poročila

junij, julij 2011

izdelovalec

Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave OPPN

julij 2011

občina

Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN in OP

avgust 2011

občina, izdelovalec

Stališča do pripomb in uskladitev stališč

september 2011

izdelovalec, občina

Predlog OPPN za pridobitev mnenj

oktober 2011

izdelovalec

Pridobivanje in usklajevanje mnenj

november 2011

izdelovalec

Predlog OPPN za sprejem

december 2011

izdelovalec

Program opremljanja zemljišč

januar 2012

izdelovalec, občina

Priprava gradiva in sprejem na občinskem svetu

januar 2012

izdelovalec, občina

Izdelava končnega dokumenta

januar 2012

izdelovalec

Objava odloka o OPPN v

januar 2012

občina

VII. Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:

? RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

? RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za poreče reke Save, Oddelek Savinje, Lava 11, 3000 Celje

? RS, Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje

? RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za Ceste, Območna enota Celje, Lava 42, 3000 Celje

? RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

? Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, CELJE

? Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

? Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Lava 1, 3000 Celje

? Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 58, 3000 Celje

? Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, Mozirje

? Javno podjetje DOM Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

? Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

? drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.

V postopku bodo sodelovali tudi lastniki zemljišč na območju OPPN Glin.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:

- pripravljavec in investitor Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, ki je naročnik izdelave OPPN.

VIII. Obveznosti financiranja priprave OPPN

Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo potrebna njegova izvedba ) in celotno izdelavo OPPN bo financirala občina Nazarje, ki je tudi naročnik OPPN. Za idejne zasnove objektov in izdelan program opremljanja poskrbi pripravljavec tega OPPN.

IX. Objava in začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin in na spletni strani Občine Nazarje ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.: 3505-0002/2009

Nazarje, 1. marec 2011

Županja

Občine Nazarje

Majda PODKRIŽNIK, univ. dipl ekon.