New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) in 18. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel

S K L E P

o cenikih najema občinskega premoženja

I.

Potrdi se cene:

– najema poslovnih prostorov, garaž, pokritih parkirišč – boksov in odprtih parkirišč – boksov za 2009 (priloga A),

– najema zemljišč in javnih površin (priloga B),

– uporabe tržnice za 2009 (priloga C),

– najema prostorov v Kulturnem domu in Domu Andreja Manfrede (priloga D).

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 4. 2009 dalje.

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

 

 

Priloga A

 

                             CENIK

 

 najema poslovnih prostorov, garaž, pokritih parkirišč – boksov

                 in odprtih parkirišč – boksov

 

                               I.

   Cenik izhodiščne mesečne najemnine za poslovne prostore v

EUR/m2 so za navedene dejavnosti v določenih območjih

naslednje:

 

+---------+----------+----------+----------+

|Dejavnost|Lokacija 1|Lokacija 2|Lokacija 3|

+---------+----------+----------+----------+

|    A    |    7,5   |    6,1   |    5,0   |

+---------+----------+----------+----------+

|    B    |    6,1   |    5,0   |    3,1   |

+---------+----------+----------+----------+

|    C    |    4,9   |    3,1   |    2,1   |

+---------+----------+----------+----------+

|    D    |    3,1   |    2,4   |    1,9   |

+------------------------------------------+

|v ceno ni vključen DDV                    |

+------------------------------------------+

 

 

   Območje za določanje najemnine poslovnih prostorov so

razvidna iz priloge št. 1.

   Razvrstitev dejavnosti za določanje najemnin je razvidna iz

priloge št. 2.

   Glede na kvaliteto poslovnega prostora, komisija določi

odstotek znižanja ali zvišanja izhodiščne najemnine za vsak

poslovni prostor posebej, do največ 60 odstotkov izhodiščne

najemnine pri znižanju in največ 20 odstotkov izhodiščne

najemnine pri zvišanju najemnine.

 

                              II.

   Mesečna najemnina, brez vključenega davka na dodano

vrednost, znaša:

   – garaže – 46,2 EUR

   – pokrita parkirišča – boksi – 29,4 EUR

   – odprta parkirišča – boksi – 20,8 EUR.

                              III.

   Popust pri najemnini za poslovni prostor lahko na osnovi

pisne prošnje odobri župan.

 

                              IV.

   Glede na namen uporabe prostorov lahko župan odloči drugače.

 

                               V.

   Občina Kobarid ali od nje pooblaščena organizacija z

najemnikom sklene pogodbo o najemu zemljišča v skladu s tem

cenikom.

 

                              VI.

   Cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja se od 1. 4. 2009 dalje.

   Velja za dobo enega leta.

 

 

PRILOGA ŠT. 1 – LOKACIJE, na katerih se nahajajo poslovni

prostori, so naslednje:

 

+--------------------+------------------+----------------------+

|Lokacija 1          |Lokacija 2        |Lokacija 3            |

+--------------------+------------------+----------------------+

|1. Trg svobode,     |1. Mučeniška      |1. Ulice v naselju    |

|Kobarid             |ulica, Kobarid    |Kobarid, ki niso      |

|                    |                  |vključene pod lokacijo|

|                    |                  |1 in 2                |

+--------------------+------------------+----------------------+

|2. Volaričeva ulica,|2. Goriška cesta, |2. Idrsko, Mlinsko    |

|Kobarid             |Kobarid           |                      |

+--------------------+------------------+----------------------+

|3. Gregorčičeva     |3. Stresova       |3. Vrsno, Libušnje,   |

|ulica, Kobarid      |ulica, Kobarid    |Ladra, Smast          |

+--------------------+------------------+----------------------+

|4. Markova ulica,   |4. Krilanova      |4. Drežnica, Drežniške|

|Kobarid             |ulica, Kobarid    |Ravne                 |

+--------------------+------------------+----------------------+

|                    |5. Milanova       |5. Magozd, Jezerca,   |

|                    |ulica, Kobarid    |Koseč                 |

+--------------------+------------------+----------------------+

|                    |6. Pot na gradič, |6. Livek, Livške      |

|                    |Kobarid           |ravne, Jevšček,       |

|                    |                  |Perati                |

+--------------------+------------------+----------------------+

|                    |                  |7. Svino, Sužid       |

+--------------------+------------------+----------------------+

|                    |                  |8. Staro selo, Robič, |

|                    |                  |Kred, Potoki,         |

|                    |                  |Borjana, Sedlo, Homec,|

|                    |                  |Stanovišče, Podbela,  |

|                    |                  |Breginj,              |

|                    |                  |Logje, Robidišče      |

+--------------------+------------------+----------------------+

|                    |                  |9. Trnovo ob Soči     |

+--------------------+------------------+----------------------+

 

 

V primeru, da kakšen objekt ni naveden, komisija v razpisu

smiselno določi lokacijo glede na ta objekt.

 

 

PRILOGA ŠT. 2 – Razvrstitev dejavnosti za določanje najemnin

 

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|Skupina A:     |Skupina B:      |Skupina C:    |Skupina D:    |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|banke          |trgovina z      |proizvodne    |javne         |

|               |živili          |dejavnosti    |svetovalne    |

|               |                |              |službe        |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|denarni zavodi |pisarniške      |osebne        |izobraževanje |

|(zavarovalnice,|dejavnosti      |storitve      |in            |

|borzne hiše)   |                |              |raziskovalne  |

|               |                |              |dejavnosti    |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|finančni       |tiskarstvo,     |storitvene in |kulturne,     |

|servis,        |založništvo,    |obrtne        |umetniške,    |

|marketing in   |fotokopiranje   |delavnice     |športne,      |

|informacijski  |                |              |izobraževalne,|

|servisi        |                |              |in podobne    |

|               |                |              |dejavnosti    |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|fine obrti     |živilske obrti  |servisne      |varovanje     |

|plemenitih     |                |delavnice     |kulturnih     |

|kovin          |                |              |dobrin        |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|gostinski      |storitve        |fotoateljeji  |zdravstveno in|

|lokali, hoteli,|infrastrukturnih|              |socialno      |

|igralnice      |sistemov        |              |varstvo ter   |

|               |                |              |varstvo       |

|               |                |              |mladine       |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|intelektualne  |turistične in   |specializirane|razstavni     |

|storitve       |prevozniške     |trgovine      |saloni        |

|(advokati,     |dejavnosti      |osnovne oskrbe|              |

|notarji)       |                |na drobno     |              |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|agencijski     |terciarne       |skladiščenja  |politične     |

|posli          |dejavnosti:     |              |stranke       |

|               |komisionarske,  |              |              |

|               |posredniške     |              |              |

|               |dejavnosti      |              |              |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|profitne       |profitne        |garaže in     |krajevne      |

|zdravstvene    |izobraževalne   |parkirišča    |skupnosti     |

|dejavnosti     |dejavnosti      |              |              |

|(samoplačniške)|                |              |              |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

|servisi za     |trgovine z      |državni organi|društva in    |

|osebno porabo  |neživili        |              |humanitarne   |

|in investicije |                |              |organizacije  |

|(agencije,     |                |              |              |

|svetovanje,    |                |              |              |

|inženiring,    |                |              |              |

|ekonomske in   |                |              |              |

|propagandne    |                |              |              |

|storitve,      |                |              |              |

|storitve       |                |              |              |

+---------------+----------------+--------------+--------------+

 

 

Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri

oblikovanju najemnine upošteva dejavnost, ki spada v višjo

skupino.

O razvrstitvi poslovnega prostora v skupino dejavnosti odloča

komisija.