New Page 2

Številka: 22R-2022/OS

Datum: 19. 1. 2022

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

SKLICUJEM

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v četrtek, 27. 1. 2022, ob 18. uri,

v prostoru velike sejne sobe Občine Turnišče

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (priloga 1) (zapisnik)

2. Poročilo župana

3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

4. Obravnava predloga Proračuna Občine Turnišče za leto 2022- druga obravnava (priloga 2) (gradivo)

5. Obravnava predloga Letnega programa športa v Občini Turnišče za leto 2022 (priloga 3) (gradivo)

6. Obravnava predloga vključitve Občine Turnišče v enotni zakladniški račun države (priloga 4) (gradivo)

7. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Turnišče v letu 2021 (priloga 5) (gradivo)

8. Seznanitev s Poročilom o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja JP Varaš d. o. o. (priloga 6)

9. Obravnava predloga predčasne razrešitve direktorja javnega zavoda KKC Lendava (priloga 7)

10. Razno

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan