New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 32. redni seji dne 21. 6. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o priznanjih Občine Mozirje

1. člen

V Odloku o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 7/98 in Uradni list RS, št. 112/04), se spremeni 7. člen in se glasi:

Naziv častnega občana se lahko podeli enkrat v štiri-letnem mandatnem obdobju občinskega sveta, praviloma zadnje leto mandata.

Denarna nagrada Občine Mozirje in največ tri zlate plakete Občine Mozirje s priznanjem pa se lahko podelijo vsako leto.

Sklep o razpisu nagrad in priznanj sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje.

2. člen

Vse ostalo določbe odloka ostanejo nespremenjene.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-0005/2010

Mozirje, dne 21. junija 2010

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.