New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičninah parc. št. 1140/19 in parc. št. 1140/7, obe k.o. 1535 – Črnomelj, se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-204/2013-7

Črnomelj, dne 20. maja 2014

 

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.