New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A, 80/20-ZIUOOPE; ZLS), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/16) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 15. redni seji, dne 27. oktobra 2021, sprejel

 

ODLOK

O DOPOLNITVI ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MARKOVCI

 

1. člen

V 35. členu Odloka o pokopališkem redu v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19; v nadaljevanju: odlok) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»(3) Na skupnem nagrobniku se napis s podatki o pokojniku izvede na spominski ploščici. Izdelavo spominske ploščice na lastne stroške naroči naročnik pogreba pri izdelovalcu, ki ga sam izbere. Naročnik je dolžan spominsko ploščico zagotoviti in vgraditi v skladu s Tehničnim navodilom za izvedbo št. TN-23/09/2021, z dne september 2021, ki je priloga tega odloka.«.

 

2. člen

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Priloga: Tehnično navodilo za izvedbo št. TN-23/09/2021, z dne september 2021

 

Številka: 007-0010/2019

Datum: 27. 10. 2021

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan