New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-24/2013-1 -(41 /05)

Datum: 06. 11.2013

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20. 11. 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1) Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.10.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo 1, 2)

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2) (dodatno gradivo)

 

4) Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 - prva obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (dodatno gradivo)

 

5) Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava (gradivo)

 

6) Odlok o izdaji soglasij za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času - prva obravnava (gradivo)

 

7) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem – druga obravnava (gradivo)

 

8) Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj - druga obravnava (gradivo) (dodatno gradivo)

 

9) Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj - druga obravnava (gradivo) (dodatno gradivo)

 

10) Soglasje Mestne občine Kranj k spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (gradivo)

 

11) Seznanitev z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki gaje izdala Vlada RS (gradivo)

 

12) Poročilo o stanju projektov GORKI - 2. sklop in vodovodnega omrežja Bašelj - Kranj (gradivo 1, 2, 3)

 

13) Listina o sodelovanju Mestne občine Kranj in Mesta Carigrad (gradivo)

 

14) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (dodatno gradivo 1, 2)

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

 

Župan

 

 

 

zanj

  

Nada Mihajlović, dipl. upr. org.

 

 

 

Priloge:

- Gradivo (zaradi racionalizacije poslovanja je gradivo za 4. točko poslano v elektronski obliki 06.11.2013, v kolikor pa kljub temu želite imeti pisni izvod, to sporočite Službi za mestni svet)