New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 118/03, 56/05) je Občinski svet Občine Komen na 27. redni seji dne 25. 11. 2009 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2010

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2010 znaša 0,00397 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.

 

Št. 032-14/90-1

Komen, dne 25. novembra 2009

 

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.