New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/99) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. izredni seji dne 1. 12. 2015 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova 

 

1. člen 

V Odloku orežijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 107/10) se v prvem odstavku 6. člena doda nova alinea:

– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 354-26/2015

Cankova, dne 1. decembra 2015

 

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.