Na osnovi 16.člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 12/99 IN18/00) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Rače - Fram je občinski svet na svoji 25. redni seji, dne 12. novembra 2001, sprejel
 
 
S K L E P
 
o imenovanju članov v SPV
 
 
I.
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:
 
 
Andrej Voršič
 
 
Marija Zavernik
 
 
Valentina Gselman
 
 
Štefan Pliberšek
 
 
Roman Planinšek
 
 
II.
 
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo za dobo štirih let.
 
 
III.
 
Sklep o imenovanju se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/25/2001 - 4
 
 
Datum: 12. november 2001